Miasto:
Szczecin
Typ:
Kurs długi
Tryb:
sobota
Opłata:
4400,- zł od osoby
4180,- zł dla członków SKwP O/O Szczecin
Raty:
800,- zł 1 rata – 24.02.2023 r. ,
600,- zł 2 rata – 15.04.2023 r. ,
600,- zł 3 rata – 15.05.2023 r.,
600,- zł 4 rata – 15.06.2023 r. ,
600,- zł 5 rata – 15.09.2023 r.,
600,- zł 6 rata – 15.10.2023 r. ,
600,- zł 7 rata – 15.11.2023 r. (dla członków 380 zł) , ,
Zapisz się

Możliwość płatności za kurs w siedmiu ratach.

 

Subskrypcja serwisu rachunkowość.com.pl w cenie kursu

1. W cenie kursu uczestnik otrzymuje dostęp do pełnej treści artykułów zamieszczonych w serwisie rachunkowość.com.pl. - przez okres półroczny.

Co obejmuje oferta?:

  • bieżące i archiwalne wydania miesięcznika "Rachunkowość" i "Rachunkowość i Podatki„
  • dostęp do większości książek*, w tym:

-Likwidacja i upadłość podmiotów gospodarczych – aspekty bilansowe i podatkowe link 

-Rachunkowość Zarządcza - Od kosztów do wartości link

-Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej a ustawa o rachunkowości link

2. Po zakończeniu okresu bezpłatnej subskrypcji, uczestnik szkolenia korzystający z oferty, otrzymuje zniżkę do 15 % na zakup dostępu do dalszego korzystania.

* z wyłączeniem "Zamknięcia roku".

 

CEL KSZTAŁCENIA

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie głównego księgowego. Przygotowanie to ma mieć charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny. Ponadto absolwent ma rozumieć potrzebę stosowania w praktyce zasad etyki zawodowej opisanych w Kodeksie zawodowej etyki w rachunkowości.

Realizacja zakładanego celu kształcenia następuje poprzez:
1. Aktywny udział słuchaczy w zajęciach
2. Naukę własną słuchacza, w tym rozwiązywanie zadań domowych
3. Studiowanie literatury przedmiotu
4. Prace kontrolne w postaci testów, zadań lub innych form

 

SYLWETKA SŁUCHACZA

Zakłada się, że słuchaczami kursu dla kandydatów na głównych księgowych mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie oraz wiedzę i umiejętności specjalisty ds. rachunkowości ( poziom II stopnia ). Osoby takie powinny również prezentować wysokie wartości etyczne i być zaangażowane w ustawiczny rozwój i naukę przez cały okres pracy w zawodzie księgowego.

 

ORGANIZACJA PROCESU DYDAKTYCZNEGO

Zajęcia rozpoczniemy w trybie stacjonarnym. Jednocześnie informujemy, że w przypadku ponownego wystąpienia lockdownu w Polsce, wszystkie zajęcia zostaną automatycznie przeniesione do sieci i kontynuowane w trybie online.

Szkolenie swoim zakresem obejmuje 204 godziny zajęć (jedna godzina lekcyjna to 45 minut).
Zajęcia odbywać się będą co tydzień, w sobotę (z pominięciem świąt, długich weekendów i wakacji), w godzinach od 9:00 do 14:45 (po 7 godzin lekcyjnych) poza Siedzibą Stowarzyszenia.

Jednocześnie informujemy, że kandydaci zgłoszeni na kurs zobowiązani są przystąpić na wstępie do egzaminu, który pozwoli nam ocenić Państwa dotychczasową wiedzę z zakresu rachunkowości, podatków i prawa.

Egzamin ten będzie mieć formę testu pisemnego i odbywać się będzie w Siedzibie Stowarzyszenia na ok. 7 dni przed rozpoczęciem kursu.

O terminie testu poinformujemy osoby zgłoszone na kurs odrębnym pismem.

Absolwenci kursu II stopnia - dla kandydatów na specjalistów ds. rachunkowości - są zwolnieni z pisania testu wstępnego.

W czasie trwania kursu słuchacze mogą być poddawani częściowym sprawdzianom wiadomości ze wszystkich przedmiotów objętych programem nauczania - w formie pisemnych prac kontrolnych.

Wiedza przekazywana podczas zajęć będzie ugruntowana w trakcie ćwiczeń oraz w drodze samodzielnego studiowania materiałów szkoleniowych, rozwiązywania przygotowanych przez wykładowcę zadań oraz korzystania z notatek własnych słuchacza.

Po zakończeniu zajęć dydaktycznych słuchacze przystępują do czterogodzinnego, pisemnego egzaminu końcowego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez organizatora kursu.

Pozytywna ocena uzyskana na egzaminie końcowym (oraz frekwencja min. 70% obecności) stanowić będzie podstawę do otrzymania zaświadczeń o ukończeniu kursu.

 

METODYKA PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Proces przyswojenia wiedzy objętej programem nauczania oparty jest o zajęcia wykładowo - seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, podręczniki i naukę własną słuchacza. Wykładowcy podczas prowadzenia zajęć odwoływać się będą do obecnie obowiązujących przepisów oraz do własnych doświadczeń zawodowych.

 

ZAKRES TEMATYCZNY:

Zaawansowana rachunkowość finansowa z elementami etyki zawodowej i technologii IT
1. Krajowe regulacje rachunkowości (UoR, KSR) i ich powiązanie z regulacjami ponadnarodowymi (Dyrektywy UE, MSR/MSSF), a także przepisami podatkowymi.
2. Organizacja rachunkowości, kontroli wewnętrznej i zarządzanie technologia IT, w tym przygotowanie dokumentów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki.
3. Odroczony podatek dochodowy.
4. Wycena składników aktywów działalności operacyjnej w warunkach kontynuacji działalności - z uwzględnieniem skutków podatkowych.
5. Aktywa i zobowiązania związane z działalnością inwestycyjną - z uwzględnieniem skutków podatkowych.
6. Zobowiązania, fundusze specjalne, rezerwy, rozliczenia międzyokresowe - z uwzględnieniem skutków podatkowych.
7. Kapitały i fundusze własne - podstawy prawne, zasady ujawniania w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym, z uwzględnieniem skutków podatkowych.
8.Etyka i wartości zawodowe - szczególne wymagania w zakresie rtyki zawodowej w rachunkowości na szczeblach decyzyjnych.

Łącznie: 72 godziny

Rachunek kosztów, podstawy rachunkowości zarządczej i zarządzania finansami
1. Rachunek kosztów.
2. Podstawy rachunkowości zarządczej.
3. Podstawy zarządzania finansami.
4. Elementy analizy finansowej.

Łącznie: 44 godziny

Sprawozdania finansowe i ich analiza
1. Charakterystyka jednostkowych sprawozdań finansowych.
2. Inne sprawozdania wynikające z przepisów ustawy o rachunkowości.
3. Jednostkowe sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowych, działających w oparciu o przepisy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
4. Jednostka w grupie kapitałowej - wprowadzenie.
5. Sporządzenie jednostkowego sprawozdania finansowego (studium przypadku) ze szczególnym uwzględnieniem rachunku przepływów pieniężnych oraz rodzaju prowadzonej działalności.
6. Obowiązki jednostki wynikające z badania i zatwierdzania sprawozdań finansowych.
Łącznie: 32 godziny

Prawo podatkowe - z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa i interpretacji
1. Podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych.
2. Podatek od towarów i usług.
3. Zasady prawa międzynarodowego w kontekście krajowych przepisów podatkowych.
4. Proceduralne prawo podatkowe i prawo karne skarbowe
Łącznie: 44 godziny

Prawo gospodarcze - wybrane zagadnienia
1. Przepisy regulujące prowadzenie działalności gospodarczej.
2. Wybrane zagadnienia z kodeksu spółek handlowych i kodeksu cywilnego w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa, w tym odpowiedzialność przedsiębiorcy wynikająca z KC, kompensowanie rozliczeń, potrącenia, zobowiązania.
3. Obowiązki przedsiębiorców wynikające z innych wybranych regulacji prawnych (m.in. ochrona środowiska, RODO, "pranie brudnych pieniędzy", prawa dewizowego - w zakresie obowiązków sprawozdawczych).
Łącznie: 8 godzin

Pisemny egzamin końcowy - 4 godziny

 

UWAGI KOŃCOWE

Cena zawiera w sobie koszt materiałów szkoleniowych.
Istnieje możliwość płatności w siedmiu ratach.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

al. Papieża Jana Pawła II nr 11
70-415 Szczecin

tel. 91 433 98 32


Santander Bank Polska S.A. 80 1500 1722 1217 2010 4781 0000