STATUT  NIEPUBLICZNEJ  PLACÓWKI  KSZTAŁCENIA  USTAWICZNEGO
Stowarzyszenie Księgowych w PolsceNiepubliczna Placówka Kształcenia UstawicznegoOddziału Okręgowego w Szczecinie

§ 1
NAZWA, CEL I ZADANIA PLACÓWKI

1. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Oddziału Okręgowego w Szczecinie (dalej zwane: Placówką), jest niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego, działającą na podstawie  ustawy  z  dnia  7  września 1991 r.  o  systemie  oświaty  (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572, z późn. zm.).

2.  Siedziba Placówki: 70-415 Szczecin, al. Papieża Jana Pawła II nr 11

3. Celem działalności Placówki jest kształcenie, dokształcanie i doskonalenie wiedzy ogólnej i zawodowej w zakresie zawodów związanych z rachunkowością, prawem finansowym, podatkowym, gospodarczym, handlowym, pracy, prowadzeniem działalności gospodarczej, zarządzaniem ekonomiką przedsiębiorstwa, analizą finansową, przetwarzaniem danych,  kontrolą, rewizją, ubezpieczeniami, a także obligatoryjne doskonalenie biegłych rewidentów, doradców podatkowych, rzeczoznawców majątkowych, zarządców nieruchomości oraz innych wolnych zawodów w podanym wyżej zakresie tematycznym.

4. Placówka realizuje swoje zadania przy wykorzystaniu  technik wizualnych i przetwarzania danych, poprzez:a) prowadzenie działalności edukacyjno-oświatowej w zakresie tematycznym i zawodach    określonych w pkt. 3, w różnych formach kształcenia przewidzianych w przepisach prawa, w stosunku do:• osób zatrudnionych w zawodach związanych z rachunkowością, w służbach finansowych, podatkowych, gospodarczych, handlowo-marketingowych, kadrowo-płacowych w sferze gospodarczej, finansów publicznych i innych zakładach i instytucjach, • przedsiębiorców, menedżerów • osób wykonujących zawód biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, rzeczoznawców majątkowych, zarządców nieruchomości oraz innych wolnych zawodów w podanym wyżej zakresie tematycznym.• innych osób zainteresowanych tą problematyką ( w tym bezrobotnych )b) prowadzenie szkoleń interpersonalnych i tzw. szkoleń zamkniętych, tj. organizowanych na indywidualne zamówienie klienta.

§ 2
OSOBA PROWADZĄCA PLACÓWKĘ

1. Osobą prowadzącą Placówkę jest Stowarzyszenie Księgowych w Polsce z siedzibą w Warszawie, ul. Górnośląska 5 (dalej zwane: SKwP).

2. Placówka działa w strukturze organizacyjnej Oddziału Okręgowego  SKwP w Szczecinie . Placówka służy wyłącznie realizacji procesu edukacyjno-szkoleniowego i nie jest w związku z tym wyposażona w pełną niezależność i samodzielność.

§ 3
ORGANY PLACÓWKI ORAZ ZAKRES ICH ZADAŃ
1.  Organem prowadzącym Placówkę jest SKwP. W  ramach SKwP , w związku z treścią art. 36 ust 6 Statutu SKwP , organem odpowiedzialnym za prowadzenie Placówki jest Zarząd Oddziału Okręgowego w Szczecinie .  2. W imieniu Zarządu Oddziału Okręgowego, nadzór nad bieżącą działalnością Placówki wykonywać będzie Prezydium Zarządu Oddziału Okręgowego.

2. Prezydium Zarządu Oddziału Okręgowego w szczególności:a. podejmuje inicjatywy edukacyjne w ramach Placówki stosownie do zapotrzebowania środowiska;b. zapewnia pełną dostępność poszczególnych przedsięwzięć edukacyjnych w ramach Placówki wszystkim zainteresowanym, poprzez udostępnienie oferty szkoleniowej;c. analizuje wnioski i przedstawia propozycje doskonalące procesy nauczania w Placówce;d. zatwierdza  programy nauczania opracowywane w Placówce;e. powołuje dyrektora Placówki, którym może być osoba pełniąca jednocześnie funkcję dyrektora Biura Zarządu Oddziału Okręgowego;f. określa formy i zakres wewnętrznego nadzoru pedagogicznego w Placówce,

3. Kierowanie bieżącą działalnością Placówki należy do Dyrektora Placówki.Dyrektor Placówki w szczególności:a. kieruje działalnością Placówki i reprezentuje ją na zewnątrz;b. sprawuje wewnętrzny nadzór pedagogiczny w Placówce, zgodnie z zasadami określonymi przez Prezydium Oddziału Okręgowego;c. planuje działalność edukacyjną i czuwa nad zgodnym z programem przebiegiem poszczególnych przedsięwzięć edukacyjnych w Placówce;d. przestrzega należytego prowadzenia, zabezpieczenia i przechowywania dokumentacji wykonywanej w Placówce działalności edukacyjnej (programy nauczania, dzienniki zajęć, protokóły z egzaminów, rejestry wydanych zaświadczeń);e. zapewnia Placówce korzystanie z bazy materialnej i sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów, a także realizacji innych zadań statutowych Placówki (lokal, sprzęt audiowizualny, pracownie komputerowe, pomoce naukowe, podręczniki, skrypty itp.), dba o przestrzeganie w tym zakresie przepisów BHP;f. zabezpiecza wysoko kwalifikowaną kadrę dydaktyczną do prowadzenia zajęć w Placówce i zatrudnia ją w formach przewidzianych przepisami prawa;g. odpowiada za aktualizację strony internetowej Placówki i udostępnianie zainteresowanym pełnej oferty szkoleniowej Placówki;

§ 4

ORGANIZACJA PLACÓWKI
1. Placówka realizuje cele i zadania, o których mowa w § 1 pkt. 4 i 5 poprzez organizację odpłatnej działalności edukacyjno-szkoleniowych w różnych formach i systemach nauczania, a także wydawanie publikacji mających charakter materiałów szkoleniowych przewidzianych w programach nauczania poszczególnych przedsięwzięć edukacyjnych.

2. Dla realizacji zadań edukacyjno-szkoleniowych Placówki, Oddział Okręgowy zapewni jej bazę materialno-rzeczową, co oznacza, iż Placówka nie będzie wyposażona w odrębny majątek lecz będzie korzystała z majątku i zasobów rzeczowych i osobowych Oddziału.

3. Organizacją przedsięwzięć edukacyjnych w Placówce  zajmują  się  pracownicy  etatowi Oddziału Okręgowego, zgodnie z zakresem obowiązków i uprawnień, określonych strukturą organizacyjną jednostki.

4. Dla zapewnienia udziału społecznych działaczy SKwP w kształtowaniu działalności szkoleniowej i zapewnienia wysokiego jej poziomu, Zarząd Oddziału Okręgowego lub z jego upoważnienia Prezydium Zarządu Oddziału Okręgowego, może powołać do współpracy z Placówką, Komisję Szkoleniową, której zadania i zakres działania określa Zarząd Oddziału Okręgowego.

5. Ponadto dla właściwej realizacji działalności edukacyjnej Placówki, Prezydium Zarządu Oddziału Okręgowego może powoływać w ramach Placówki, rady lub zespoły pedagogiczne poszczególnych kursów lub zespołów kursów, składające się z wykładowców poszczególnych tematów, których zadaniem będzie:• koordynacja procesu dydaktycznego w Placówce;• dbałość o wprowadzenie do procesu dydaktycznego prowadzonego w Placówce nowoczesnych technik dydaktycznych i technicznych środków audiowizualnych, ułatwiających przyswojenie wiedzy;• czuwanie nad efektami kształcenia w Placówce, a w szczególności nad przyswojeniem przez słuchaczy wiedzy objętej programem nauczania;•proponowanie form i zakresu tematycznego sprawdzianów wiadomości słuchaczy, prowadzonych w Placówce;•kształtowanie, podczas procesu kształcenia prowadzonego w Placówce, postaw zawodowych oczekiwanych od pracowników księgowości jednostek gospodarczych i biegłych rewidentów.

6. Szkolenia w Placówce realizowane są w systemie klasowo-lekcyjnym, godzina lekcyjna/wykładowa trwa 45 minut.

7.   Zajęcia odbywają się w dni powszednie oraz w soboty i niedziele. Rozkład zajęć jest zgodny z przyjętym programem nauczania dla każdej formy kształcenia organizowanej w ramach Placówki i podawany jest w ofercie szkoleniowej.

§ 5
OBOWIĄZKI I PRAWA WYKŁADOWCÓW
1.  Zajęcia dydaktyczne w Placówce realizują wykładowcy rekrutujący się spośród pracowników nauki i specjalistów – praktyków.

2. Wykładowca zatrudniony do prowadzenia zajęć w Placówce jest odpowiedzialny za jakość i wyniki procesu dydaktycznego.

3.  Do podstawowych obowiązków wykładowców prowadzących zajęcia w Placówce, o których mowa w ust. 1, należy:1) prowadzenie zajęć zgodnie z programem nauczania i ogólnymi zasadami dydaktyki     dorosłych;2) stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania i technicznych środków audiowizualnych, sprzyjających nauczeniu się materiału objętego programem nauczania;3) sprawdzanie wiadomości słuchaczy i ich ocenianie - w formach przewidzianych programem nauczania;4)  udzielanie uczestnikom szkoleń konsultacji indywidualnych w zależności od potrzeb, w formach ustalonych programem nauczania;5) analizowanie i uwzględnianie uwag formułowanych przez wizytatorów nadzoru pedagogicznego, a dotyczących sposobu prowadzenia zajęć dydaktycznych;6)  prowadzenie dokumentacji wykonywanej pracy pedagogicznej według ustaleń przyjętych w placówce;7)  dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt wykorzystywany w trakcie zajęć.

4. Wykładowcy prowadzący zajęcia w Placówce mają między innymi prawo do:1)   wynagrodzenia za prowadzenie zajęć dydaktycznych, zgodnie z zawartą umową;2) zgłaszania uwag, co do doboru treści dydaktycznych i rozkładu godzin, materiałów szkoleniowych, a także wnioskowania niezbędnych korekt w realizacji programu, zgodnie z własnym poglądem i sugestiami uczestników,

§ 6
PRAWA I OBOWIĄZKI SŁUCHACZY

1. Osoby zgłaszające swój udział w poszczególnych przedsięwzięciach edukacyjnych prowadzonych w ramach Placówki, stają się podmiotem praw i obowiązków z chwilą ich zakwalifikowania w poczet słuchaczy.

2.  Słuchacze wszystkich przedsięwzięć szkoleniowych prowadzonych w ramach Placówki mają prawo do:1)  swobodnego wyboru zakresu tematycznego i formy organizacyjnej szkolenia w ramach oferty szkoleniowej;2) otrzymania przewidzianych programem nauczania materiałów szkoleniowych i pomocy  naukowych;3)  uzyskania - w miarę potrzeby - konsultacji indywidualnej w formie ustalonej  programem nauczania;4) zgłaszania wniosków w sprawie wprowadzenia zmian i uzupełnień do realizowanego programu nauczania w oparciu o własne potrzeby zawodowe;5)   zwrotu opłaty poniesionej tytułem udziału w przedsięwzięciu szkoleniowym - w przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć;6) otrzymania - na warunkach określonych w programie nauczania - stosownych zaświadczeń i certyfikatów 7) uczestniczenia w ocenie efektywności danego przedsięwzięcia edukacyjnego, przeprowadzanej w drodze badań ankietowych.

3.  Do obowiązków słuchaczy wszystkich przedsięwzięć szkoleniowych prowadzonych w ramach Placówki należy:1) przestrzeganie zasad uczestnictwa w szkoleniu, określonych przez organizatora szkolenia podanych do wiadomości słuchaczy,2)   uczestniczenie w zajęciach dydaktycznych oraz studiowanie dostarczonych materiałów szkoleniowych i wskazanej literatury uzupełniającej;3) zaliczenie przejściowych sprawdzianów wiadomości w formie określonej programem nauczania kursowego;4)  regulowanie płatności za prowadzone szkolenia oraz dostarczone materiały szkoleniowe  w wysokości i na warunkach określonych przez Placówkę.

4.  Słuchacze mogą zostać skreśleni z listy uczestników szkolenia na skutek:1)   nie uiszczenia opłaty tytułem szkolenia w terminie określonym przez organizatora.2)   nie spełnienie innych warunków określonych wewnętrznie dla danej formy szkolenia.3) na własny wniosek

§ 7

ZASADY REKRUTACJI SŁUCHACZY
1.  Przyjęcia słuchaczy na poszczególne formy kształcenia prowadzone w ramach Placówki, odbywają się na zasadzie wolnego naboru, z zastrzeżeniem pkt. 2.

2.  Zakwalifikowanie w poczet słuchaczy określonego rodzaju kursu prowadzonego w Placówce następuje po:1) stwierdzeniu spełnienia przez kandydata wymogów kwalifikacyjnych określonych programem nauczania;2) wpłaceniu opłaty za szkolenie w całości lub pierwszej jej raty, stosownie do ustaleń zawartych w informatorach szkoleniowych.

3.  Słuchacze nie zakwalifikowani na wybrany przez nich kurs z uwagi na niespełnienie warunku podanego w ust. 2 pkt. 1, otrzymują zwrot wniesionej uprzednio opłaty za szkolenie, w całości.

§ 8

FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI PLACÓWKI
1. Za działalność i finansowanie Placówki odpowiedzialne jest SKwP. W ramach SKwP, w związku z treścią art. 36 ust 6 Statutu SKwP,  organem SKwP odpowiedzialnym za podejmowanie wszelkich działań z tym związanych, jest Zarząd Oddziału Okręgowego.

2. W ramach prowadzonej obsługi administracyjnej i księgowej Placówki, Zarząd Oddziału Okręgowego organizuje i nadzoruje wszelkie działania w tym zakresie zgodnie z Regulaminem Gospodarki Finansowej oraz innymi wewnętrznymi uregulowaniami..

3. Przychody i koszty związane z działalnością Placówki są włączone do ogólnego wyniku finansowego Oddziału Okręgowego i prezentowane są w sprawozdaniu finansowym Oddziału oraz uwzględniane w ramach jego przychodów i kosztów uzyskania w ewidencji podatkowej.

4. Działalność Placówki finansowana jest zasadniczo z odpłatności za poszczególne formy kształcenia, ponoszonej bezpośrednio przez słuchaczy (uczestników szkoleń) lub zakłady pracy i instytucje kierujące swoich pracowników na szkolenia.

5. Wysokość opłat pobieranych za poszczególne formy kształcenia oraz materiały dydaktyczne ustala, na wniosek dyrektora Placówki, Prezydium Zarządu Oddziału Okręgowego.

§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.   Placówka, od dnia zaktualizowania wpisau do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego, na wydawanych słuchaczom różnych form kształcenia prowadzonych w Placówce, zaświadczeniach i certyfikatach, używać będzie pieczęci podłużnej z nazwą Placówki i adresem w brzmieniu:
Stowarzyszenie Księgowych w PolsceNiepubliczna Placówka Kształcenia UstawicznegoOddziału Okręgowego w Szczecinie70-415 Szczecin al. Papieża Jana Pawła II nr 11

2.  Statut Placówki obowiązuje od dnia  08.09.2011r.

al. Papieża Jana Pawła II nr 11
70-415 Szczecin

tel. 91 433 98 32
fax 91 488 19 29


Santander Bank Polska S.A. 80 1500 1722 1217 2010 4781 0000