Spotkania odbywają się z częstotliwością uzależnioną od samych zainteresowanych. Przewodniczącą Klubu Biur Rachunkowych jest Pani Małgorzata Kłodzińska.

Jak zostać członkiem Klubu?

Jeżeli jesteś zainteresowany uczestnictwem w Klubie Biur Rachunkowych, a jesteś już członkiem Oddziału Okręgowego SKwP w Szczecinie wystarczy wysłać wiadomość e-mail do naszego biura.

Jeżeli jesteś zainteresowany Klubem Biur Rachunkowych, a nie jesteś jeszcze członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce zapraszamy do wypełnienia deklaracji członkowskiej i złożenia jej w biurze Oddziału, a następnie wysłania zgłoszenia przystąpienia do Klubu.

Zgłoszenia, jak i propozycje tematów i kierunków rozwoju Klubu prosimy kierować na adres: kbr@szczecin.skwp.pl

 

REGULAMIN  DZIAŁANIA KLUBU BIUR RACHUNKOWYCH

DZIAŁAJĄCEGO  PRZY  ODDZIALE OKRĘGOWYM  SKwP W SZCZECINIE

 

Rozdział I

Cel i podstawa działania Klubu

 

 1. Celem działania Klubu Biur Rachunkowych jest realizacja zadań statutowych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce polegających na prowadzeniu w różnych  formach działań zmierzających do popularyzowania zawodu księgowego , krzewienia poczucia godności  i wspólnoty zawodowej oraz dążenia do nienagannego poziomu etycznego członków.

 

 1. Klub  Biur Rachunkowych realizuje w tym zakresie zadania  Zarządu Oddziału Okręgowego w Szczecinie we współpracy z Biurem SKwP Oddziału Okręgowego w Szczecinie mając na celu ułatwienie pracy zawodowej swoim członkom i podniesienie jakości świadczonych przez nich usług

 

 1. Klub działa na podstawie uchwały  Zarządu Oddziału Okręgowego SKwP  w Szczecinie  z dnia 20.12.2012 r. w  sprawie jej powołania.

 

Rozdział II

Zadania Klubu Biur Rachunkowych

 

 1. Do zadań członków Klubu Biur Rachunkowych należy przede wszystkim

 

- organizowanie cyklicznych spotkań o charakterze informacyjnym i szkoleniowym

-wzajemna wymiana doświadczeń związanych z usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych

-promowanie różnorodnej działalności  SKwP  w swoim  środowisku zawodowym

-podnoszenia  świadomości w zakresie wymogów rachunkowości wśród uczestników życia  gospodarczego

-współpraca z innymi Komisjami działającymi przy Oddziale Okręgowym SKwP w Szczecinie  w tym z Komisją ds. szkoleń i Komisją ds. integracji

-sporządzanie    rocznych    sprawozdań    z   działalności    Klubu   do    Zarządu   O/O    SKwP   w    Szczecinie

 

 1. Zadania określone w punkcie 1 rozdziału II Klub bieżąco uzgadnia i realizuje z Biurem O/O  SKwP w Szczecinie.
 2. Informacje w zakresie  podejmowanych działań  są na bieżąco przedstawiane  do Biura O/O SKwP w Szczecinie w celu umieszczenia na stronie internetowej, z podaniem osoby odpowiedzialnej za realizację projektu.

Rozdział III

Zasady organizacji i działania Klubu Biur Rachunkowych

      

 1. Do Klubu mogą należeć tylko przedstawiciele takich Biur , które spełniają wszystkie aktualne na dzień wstąpienia wymogi formalne ( ubezpieczenie, certyfikat MF ). W celu weryfikacji członkowie przed wstąpieniem do Koła podpisują stosowne oświadczenie.

 

 1. Klub  wybiera spośród swoich członków przewodniczącego, który koordynuje działania Klubu i współpracuje z Biurem SKwP O/O w Szczecinie  oraz przedstawia roczne sprawozdanie z działania .
 2. Przewodniczący Klubu  przedstawia do Biura SKwP O/ O w Szczecinie osoby odpowiedzialne za poszczególne zadania.
 3. Obsługę  zadań Komisji wspiera  Biuro SKwP   O/O w Szczecinie .
 4. Przewodniczący Klubu Biur Rachunkowych powoływany jest na okres kadencji organów statutowych SKwP  O/O w  Szczecinie

 

Rozdział IV.

Zasady obowiązywania Regulaminu.

 

 1. Postanowienia niniejszego regulaminu obowiązują członków Klubu Biur Rachunkowych, pracowników Biura SKwP O/O w Szczecinie .
 2. Regulamin obowiązuje z dniem jego uchwalenia przez  Zarządu  O/O SKwP w Szczecinie .

 

 

al. Papieża Jana Pawła II nr 11
70-415 Szczecin

tel. 914339832


Santander Bank Polska S.A. 80 1500 1722 1217 2010 4781 0000