Inicjatywa utworzenia w naszym mieście zawodowej organizacji księgowych zrodziła się w listopadzie 1956 r. - kiedy to jeszcze Stowarzyszenie Księgowych w Polsce nie było reaktywowane. Pierwsze zebranie grupy założycielskiej odbyło się dnia 12.12.1956 r. Zebrani uchwalili założenie samodzielnej organizacji pod nazwą Stowarzyszenie Księgowych w Szczecinie z zasięgiem działania na województwo. Na przełomie 1956/1957 r. Komitet Organizacyjny prowadził prace nad przygotowaniem statutu Stowarzyszenia. W końcu stycznia 1957 r. zostało zwołane Walne Zgromadzenie założycieli Stowarzyszenia, na którym omówiono zadania i cele organizacji oraz podjęto uchwałę o wystąpieniu do Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie z wnioskiem o zarejestrowanie statutu Stowarzyszenia, jako odrębnej i samodzielnej organizacji z siedzibą w Szczecinie i z zasięgiem działania obejmującym teren województwa szczecińskiego. Wojewódzka Rada Narodowa odmówiła jednak rejestracji statutu, motywując swoją decyzję tym, że w międzyczasie został zarejestrowany w Stołecznej Radzie Naukowej w Warszawie statut Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, które swą działalnością objęło teren całego państwa. Na skutek takiej decyzji zwołano dnia 04.04.1957 r. zebranie członków - założycieli, na którym jednogłośnie uchwalono utworzenie w Szczecinie Oddziału Stowarzyszenia Księgowych Polsce. Datę tę można więc uważać za początek działalności szczecińskiego Oddziału Stowarzyszenia.

al. Papieża Jana Pawła II nr 11
70-415 Szczecin

tel. 914339832


Santander Bank Polska S.A. 80 1500 1722 1217 2010 4781 0000