Zgodnie ze statutem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce istnieją cztery następujące rodzaje członkostwa:
1) członek zwyczajny,
2) członek zwyczajny - dyplomowany księgowy,
3) członek wspierający,
4) członek honorowy.

Członkiem zwyczajnym może być obywatel polski, mający nieposzlakowaną opinię i pełną zdolność do czynności prawnych, wykonujący zawód księgowego lub inny zawód pokrewny związany z rachunkowością. Za osoby wykonujące zawód uważa się również osoby, które wykonywały ten zawód. Członkami zwyczajnymi mogą być też studenci i uczniowie kierunków finanse i rachunkowość oraz dziedzin pokrewnych, jak również pracownicy jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia.

Członkiem wspierającym może być osoba prawna, organizacja lub instytucja zainteresowana działalnością Stowarzyszenia. Członek wspierający działa za pośrednictwem swego przedstawiciela, którym może być członek zwyczajny Stowarzyszenia. Członek wspierający ma prawo korzystać ze świadczeń i urządzeń Stowarzyszenia.

 

Korzyści wynikające z członkostwa w SKwP.

Opłaty:

Wpisowe

W momencie złożenia deklaracji członkowskiej należy uiścić opłatę wpisową w wysokości 20 zł.

Składka członkowska

Stowarzyszenie jest jednostką samofinansującą, co oznacza, że pieniądze na swoją działalność pozyskuje z organizowanych kursów oraz opłat członkowskich. Każdy członek zobowiązany jest do opłacania składki w wysokości 50 złotych rocznie. Składka członkowska naliczana jest począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia. Może być regulowana w dowolnej formie (w Kasie SKwP, przelewem na konto).

Aby przystąpić do Stowarzyszenia wystarczy złożyć deklarację członkowską oraz opłacić wpisowe wraz ze składką członkowską.

 

al. Papieża Jana Pawła II nr 11
70-415 Szczecin

tel. 914339832


Santander Bank Polska S.A. 80 1500 1722 1217 2010 4781 0000