Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
13-14.04.2023 r.
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Kurs krótki
Tryb:
w godzinach pracy
Opłata:
800,- zł od osoby
760,- zł Cena dla członków SKwP O/O w Szczecinie
Zapisz się

TERMIN I MIEJSCE ZAJĘĆ

 • 13-14 kwietnia 2023 r. od godz. 09:00 - 15:30 (szkolenie dwudniowe)
 • Zajęcia prowadzone są w formule on-line za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego prowadzenia zajęć.
 • Każdy uczestnik, który opłacił zajęcia, otrzyma na adres podany w formularzu zgłoszenia, link z dostępem do platformy, co najmniej na dzień przed dniem realizacji.

 

WYKŁADOWCA

Dorota Łabuda - biegły sądowy z zakresu podatku od towarów i usług przy Sądach Okręgowych w Kielcach i Katowicach, były wieloletni pracownik administracji podatkowej w tym wyspecjalizowanego urzędu skarbowego, posiadający 28 letnie doświadczenie w zakresie prawa podatkowego (podatek od towarów i usług) i prawa proceduralnego (ordynacja podatkowa), Ma status trenera z ramienia Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej. Wieloletni wykładowca kursów i szkoleń, współpracujący między innymi z 16 oddziałami okręgowymi Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Wykładowca Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Kielcach.

 

PROGRAM

Dzień 1

 • Zasady podatku VAT i podstawowe pojęcia.
 • Definicja podatnika i działalności gospodarczej
 • Czynności podlegające opodatkowaniu.
 • Katalog czynności podlegających opodatkowaniu VAT:
  • dostawa towarów,
  • świadczenie usług,
  • wewnątrzwspólnotowa dostawa i nabycie,
  • eksport i import towarów
  • import usług.
 • Zwolnienie podmiotowe z podatku VAT limitowane obrotem 200 000 zł.
 • Wyłączenia ze zwolnienia
 • Rejestracja podatnika VAT. Biała lista podatników.
 • Podatek należny Obowiązek podatkowy.
  • terminy powstania obowiązku podatkowego.

- transakcje krajowe

- transakcje międzynarodowe

 • rozliczenie metodą kasową.
 • szczególny moment powstania obowiązku podatkowego.
 • korekty podatku należnego
 • Przeliczanie kursów dla potrzeb podatku VAT
 • Stawki podatku VAT
 • Mechanizm podzielonej płatności – obowiązkowy i dobrowolny. Wniosek o uwolnienie środków z rachunku VAT.
 • Podatek naliczony.
 • podstawowe zasady i terminy odliczania podatku VAT
 • sytuacje, w których podatnik nie może odliczyć podatku naliczonego.
 • zachowanie należytej staranności przy odliczaniu VAT.
 • dokumenty będące podstawą do odliczenia podatku VAT.
 • rozliczanie pojazdu samochodowego
 • korekty podatku naliczonego – niebezpieczeństwa..
 • faktura od podmiotu nieistniejącego i niezarejestrowanego – różnice
 • Ulga na złe długi u wierzyciela i dłużnika
 • Zwroty w podatku VAT: terminy i warunki
 • Proporcja

DZIEŃ 2

 • Nowe zasady wystawiania faktur – Krajowy System eFaktur – zagrożenia w biurze rachunkowym
  • rodzaje faktur: papierowa, elektroniczna, ustrukturyzowana
  • podstawowe zagadnienia dotyczące treści faktury.
  • faktury zaliczkowe
  • terminy wystawiania faktur.
  • faktury i noty korygujące.
  • anulowanie faktury.
 • Nowe zasady prowadzenia ewidencji sprzedaży:
  • jakie dane należy podawać dla poszczególnych transakcji wymóg księgowania transakcji konkretnym dowodem sprzedaży, kiedy dokument wewnętrzny
  • ujmowanie faktur zaliczkowych i korekt, w tym ustrukturyzowanych
  • faktury do paragonów oraz faktury uproszczone w ewidencji sprzedaży
  • istotna zmiana zasad prezentowania sprzedaży w ramach VAT marża
 • księgowanie ulgi na złe długi – wierzyciel
 • Ewidencja sprzedaży a plik JPK_V7.
  • co kryje się pod oznaczeniami GTU od 01 do 13. Świadczenia kompleksowe.
   • - paliwa, oleje, odpady i inne towary z załącznika nr 15.
   • - jak raportować sprzedaż samochodów, części samochodowych i innych pojazdów;
 • - handel metalami a oznaczenia;
 • - nieruchomości;
 • - usługi niematerialne: doradztwo, reklamowe i marketingowe, zarządzania, inne.
 • - usługi transportowe i gospodarka magazynowa.
 • wyjaśnienie oznaczeń RO, WEW, FP, VAT_RR, MK.
 • oznaczanie procedur – co się kryje pod poszczególnymi symbolami: SW, EE, TT_WNT, TT_D, MR_T, MR_UZ, I_42, I_63, B_SPV, B_SPV_dostawa, B_MPV_prowizja
 • transakcje z podmiotami powiązanymi (TP).
 • Kasy fiskalne jako szczególny rodzaj ewidencji sprzedaży – zmiany w 2022 w ramach Nowego Ładu
 • Nowe zasady prowadzenia ewidencji zakupu:
  • jakie dane należy podawać dla poszczególnych transakcji wymóg księgowania transakcji konkretnym dowodem zakupu, kiedy dokument wewnętrzny
  • ujmowanie faktur zaliczkowych i korekt w tym , w tym ustrukturyzowanych
  • noty korygujące a system KSeF
  • faktury do paragonów oraz faktury uproszczone w ewidencji zakupów
  • zasady prezentowania dokumentów zakupów w ramach VAT marża
  • księgowanie ulgi na złe długi – dłużnik
 • Ewidencja zakupu a plik JPK_V7.
  • oznaczenie niektórych rodzajów nabyć,
  • obowiązek oznaczania transakcji importu towarów.
 • Część deklaracyjna pliku JPK_V 7 - nowe pola.
  • wniosek o zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym
  • zaliczenie zwrotu na poczet innych zobowiązań z poziomu pliku JPK VAT.
 • Korekta ewidencji i deklaracji VAT
  • korekta wyłącznie części deklaracyjnej lub wyłącznie części ewidencyjnej.
  • korekta inicjowana przez organ podatkowy.
  • zasady i procedura nakładania kar 500 zł za błędy popełnione w JPK_V7M(K).
  • konsekwencje karne-skarbowe nieterminowego złożenia JPK_V7 lub błędów popełnionych w JPK_V7. Czynny żal.
 • Likwidacja działalności – obowiązki podatnika.
 • Kontrola podatkowa w zakresie podatku VAT jak się przygotować?
 • Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

 

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

 • komputer lub urządzenie mobilne ( telefon, tablet ) z głośnikiem oraz dostęp do Internetu. Dla zapewnienia sprawnego przebiegu zajęć, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge.

 

INFORMACJE DODATKOWE

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia poprzez formularz online na stronie internetowej (zielony kafelek zapisz się) oraz dokonanie wpłaty na nasze konto Santander Bank Polska S.A. 80 1500 1722 1217 2010 4781 0000 do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) przesłana na adres biuro@szczecin.skwp.pl najpóźniej do dnia poprzedzającego szkolenie.  Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

al. Papieża Jana Pawła II nr 11
70-415 Szczecin

tel. 91 433 98 32


Santander Bank Polska S.A. 80 1500 1722 1217 2010 4781 0000