Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
06.05.2021
Typ:
Kurs online
Tryb:
Kurs online
Opłata:
240,- zł od osoby
228,- zł Cena dla członków SKwP O/O Szczecin
Zapisz się

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

 • 6 maja 2021 r. od godz. 09.00 do 14.00
 • szkolenie prowadzone jest w formule on-line, (tzw. webinar), poprzez platformę clickmeeting.com. Każdy uczestnik dzień wcześniej otrzyma link z dostępem do platformy.

 

WYKŁADOWCA

Marcin Otręba - Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W roku 2005 ukończył studia podyplomowe o specjalności Podatki. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków pośrednich oraz procedurze podatkowej. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu. Obecnie koordynator do spraw podatków w firmie która należy do grona największych producentów kruszyw łamanych w Polsce. Autor wielu publikacji dla biuletynu VAT, wydawnictwa INFOR. Od 2010 roku związany jest z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu w której prowadzi wykłady oraz szkolenia z zakresu podatków. Ma status trenera z ramienia Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowe.

 

PROGRAM

Obowiązek podatkowy w transakcjach krajowych:

 • ogólna zasada powstawania obowiązku podatkowego,
 • znaczenie warunków INCOTERMS dla obowiązku podatkowego:
 • czy odbiór towaru ma wpływ na rozliczenie podatku,
 • przekazanie towaru przewoźnikowi – wpływ na rozliczenie VAT,
 • brak odbioru towaru a obowiązek podatkowy,
 • termin wystawienia faktury a moment powstania obowiązku podatkowego,
 • brak faktury a obowiązek podatkowy,
 • obowiązek podatkowy przy zaliczkach – wpłaty nie objęte obowiązkiem podatkowym,
 • sprzedaż energii elektrycznej, gazu, wody, odbiór nieczystości, usług najmu, dzierżawy, leasingu, usług stałej obsługi prawnej i biurowej, usług ochrony i dozoru mienia:
 • faktura prognoza – czy jest konieczność zapłaty podatku,
 • wystawienie faktury a obowiązek podatkowy,
 • otrzymanie zaliczki i jej wpływ na obowiązek podatkowy
 • obowiązek podatkowy przy usługach budowlanych, drukowania książek oraz przy sprzedaży książek.

Korygowanie podatku należnego i naliczonego:

 • korekty sprzedaży „in plus” i „in minus” – termin ich ujęcia,
 • sytuacje wymagające i niewymagające posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej,
 • czy istnieje obowiązek posiadania podpisanej faktury korygującej?,
 • wystawianie faktur korygujących, not korygujących i duplikatów faktur – okoliczności, podmioty uprawnione, terminy,
 • ujmowanie korekt podatku naliczonego „in plus” i „in minus”,
 • brak faktury korygującej a obowiązek zmniejszenia podatku naliczonego,
 • korygowanie podatku naliczonego w związku z otrzymanymi duplikatami faktur.

Refakturowanie usług:

 • świadczenia złożone w świetle ustawy o VAT i orzecznictwa sądowoadministracyjnego,
 • prawidłowe ustalenie podstawy opodatkowania,
 • warunki refakturowania usług,
 • możliwość refakturowania dodatkowych kosztów, w tym podatku od nieruchomości, opłat śmieciowych, usług noclegowych, usługi transportowe,
 • refakturowanie przy świadczeniach złożonych, w tym związanych z najmem oraz mediami,
 • refakturowanie usług a stawka VAT, moment powstania obowiązku podatkowego oraz termin odliczenia podatku.

Odliczenie VAT w transakcjach krajowych – warunki i terminy:

 • moment powstania prawa do odliczenia,
 • warunki i terminy odliczenia podatku naliczonego,
 • odliczanie VAT a otrzymanie faktury zakupowej,
 • otrzymanie faktury zaliczkowej przed jej uregulowaniem,
 • data sprzedaży, data wystawienia, data otrzymania faktury – istotne różnice znaczeniowe dla odliczenia VAT,
 • odliczanie podatku wynikającego z faktur wystawionych przez małych podatników rozliczających się metodą kasową,
 • odliczanie VAT przy nabyciu paliwa – karty paliwowe,
 • ograniczenia w prawie do odliczeń podatku naliczonego,
 • błędy i pomyłki w fakturach a prawo do odliczenia podatku naliczonego przez odbiorcę (m.in.: błędne dane odbiorcy, błędne opodatkowanie transakcji, błędna stawka VAT, błędy ilościowe i wartościowe na fakturze),
 • wady faktury a utrata prawa do odliczenia podatku naliczonego.

Import usług – najważniejsze kwestie:

 • usługobiorcy podatnikami VAT w imporcie usług,
 • miejsce świadczenia w przy świadczeniu usług, m.in. usługi związane z nieruchomościami, transportowe, niematerialne (w tym: reklamy, doradcze, elektroniczne, telekomunikacyjne, licencyjne), uszlachetniania, serwisowe,
 • podstawa opodatkowania w imporcie usług,
 • określanie terminu obowiązku podatkowego dla ww. transakcji,
 • wystawienie faktury a obowiązek podatkowy w VAT,
 • import usług a prawo do odliczenia podatku naliczonego,
 • brak faktury a możliwość odliczenia podatku.

Omówienie aktualnych  orzeczeń i interpretacji podatkowych.

 

HARMONOGRAM

08:45 - 9:00 logowanie uczestników
9:00 -10:30 wykład
10:30 - 10:45 przerwa
10:45-12.15 wykład
12:15-12:30 przerwa
12.30 - 14.00 wykład

 

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane piątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

al. Papieża Jana Pawła II nr 11
70-415 Szczecin

tel. 91 433 98 32
fax 91 488 19 29


80 1500 1722 1217 2010 4781 0000