Miasto:
Szczecin
Miejsce:
al. Papieża Jana Pawła II nr 11
70-415 Szczecin
Termin rozpoczęcia:
15.01.2020
Typ:
Kurs krótki
Tryb:
środa
Opłata:
295,- zł od osoby
Zapisz się

Moje pierwsze sprawozdanie finansowe

Prowadząca: Pani Iwona Kowalczyk – biegła rewident

 

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1.    Cele i znaczenie sprawozdania finansowego.

Sporządzenie sprawozdania finansowego stanowi obowiązek ustalony ustawą o rachunkowości. Jednak poza samym przestrzeganiem prawa – czy sprawozdanie finansowe jest potrzebne? Komu i w jakich sytuacjach? Jakich informacji dostarcza? A jakich informacji w sprawozdaniu nie znajdziemy? Omówione zostaną również nadrzędne zasady rachunkowości, zapewniające użyteczność sprawozdań fin.

2.    Elementy składowe sprawozdania finansowego.

Omówione zostaną w sposób ogólny elementy składowe, tworzące sprawozdanie finansowe (w tym informacja dodatkowa), jak również inne informacje wymagane ustawą (sprawozdanie zarządu z działalności jednostki, sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej itp.).

3.    Omówienie podstawowych zasad prezentacji poszczególnych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz ich powiązań z księgami rachunkowymi.

•    Rachunek zysków i strat – warianty sprawozdawcze i związane z nimi układy kont kosztowych (układ rodzajowy i kalkulacyjny), zmiana stanu produktów, pozostała działalność operacyjna, działalność finansowa

•    Bilans – podstawowe pozycje i zasady ich wyceny na dzień bilansowy (art.28 uor)

4.    Wynik bilansowy a wynik podatkowy.

Ustalenie wyniku brutto wynika bezpośrednio z ewidencji księgowej, natomiast dla obliczenia prawidłowego obciążenia z tytułu podatku dochodowego niezbędne są dodatkowe ewidencje lub odpowiednia analityka w księgach rachunkowych i w tym zakresie wprowadzane mogą być różne rozwiązania.

5.    Przykładowe zamknięcie ksiąg i sporządzenie bilansu.

Na podstawie przygotowanego zestawienia obrotów i sald uczestnicy będą sporządzać rachunek zysków i strat oraz bilans.

6.    Terminy sprawozdawczości.

Omówiony zostanie harmonogram prac związanych z zakończeniem roku sprawozdawczego, z uwzględnieniem terminów inwentaryzacji, badania i zatwierdzania sprawozdania finansowego.

7.    Wybrane zagadnienia dyskusyjne.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

al. Papieża Jana Pawła II nr 11
70-415 Szczecin

tel. 91 433 98 32
fax 91 488 19 29


80 1500 1722 1217 2010 4781 0000