Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
05.06.2023
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Kurs krótki
Tryb:
w godzinach pracy
Opłata:
1200.00,- zł od osoby
1140.00,- zł Cena dla członków SKwP O/O w Szczecinie
Zapisz się

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

 • 5,6,7 czerwca 2023 r. od godz. 09.00 do 15:30
 • Szkolenie prowadzone jest w formule on-line, (tzw. webinar). Każdy uczestnik dzień wcześniej otrzyma link z dostępem do platformy.

 

WYKŁADOWCA

Dorota Łabuda - biegły sądowy z zakresu podatku od towarów i usług przy Sądach Okręgowych w Kielcach i Katowicach, były wieloletni pracownik administracji podatkowej w tym wyspecjalizowanego urzędu skarbowego, trener administracji skarbowej – wykładowca Krajowej Szkoły Skarbowości, posiadający blisko 25 letnie doświadczenie w zakresie prawa podatkowego (podatek od towarów i usług) i prawa proceduralnego (ordynacja podatkowa), wieloletni wykładowca kursów i szkoleń, współpracujący oddziałami Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

 

CEL

Celem kursu jest zdobycie przez uczestników wiedzy w zakresie zasad działania podatku od towarów i usług, prawa do obniżenia podatku, do zwrotu podatku. Zostaną szczegółowo omówione mechanizmy ograniczające wyłudzenia i ich konsekwencje dla podatników oraz pułapki czyhające w obrocie gospodarczym na podatników podatku VAT.

UCZESTNICY KURSU

Kurs skierowany jest do pracowników działów podatkowych, księgowych i finansowych podmiotów gospodarczych, doradców podatkowych, doradców prawnych, pracowników działów finansowo – księgowych w jednostkach administracji publicznej, pracowników organów skarbowych i podatkowych (urzędów i izb skarbowych, urzędów celno - skarbowych, samorządowych organów podatkowych), Przeznaczone jest również dla wolnych zawodów takich jak: adwokat, notariusz, radca prawny, biegły rewident oraz aplikantów radcowskich, notarialnych, adwokackich lub rewidenckich, prawników, ekonomistów, finansistów. Oferta może zainteresować osoby związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, dla których wiedza ta jest niezbędna w podejmowaniu codziennych decyzji jak i w kontaktach z organami podatkowymi.

 

PROGRAM

DZIEŃ PIERWSZY

 • Podatnicy podatku VAT – obowiązek rejestracyjny, prawo do wyboru zwolnienia
 • Przypomnienie zasad kierujących podatkiem VAT.
 • Zasady odliczenia podatku – zmiany w 2022 r.
  • prawo do odliczenia podatku VAT w myśl przepisów prawa krajowego i UE;
  • moment powstania obowiązku podatkowego a prawo do podatku naliczonego w tym przy usługach budowlanych;
  • faktura a prawo do podatku naliczonego – czy jest niezbędna?
  • faktura od podatnika niezarejestrowanego – odliczać czy nie?
  • karty paliwowe a podatek naliczony – interpretacja Ministra Finansów faktury otrzymane po terminie, faktury odnalezione a prawo do podatku naliczonego – jak kształtować rozliczenie podatku VAT, aby było optymalne w świetle zmian z 2022 r.; nadrzędność dyrektywy unijnej nad przepisami krajowymi.
 • Raportowanie faktur w ewidencji zakupów i sprzedaży VAT – pliki JPK_V7 w 2022 r.
  • kody towarów i usług, procedury a elementy obowiązkowe faktury
  • czy paragon z NIP nabywcy do kwoty 450 zł jest fakturą uproszczoną – kontrowersyjne objaśnienie MF, raportowanie w JPK_V7
  • dodatkowe elementy ewidencji sprzedaży obowiązkowe od 01.01.2022 r.
  • kara pieniężna za błędy w ewidencji, zasady składania czynnego żalu KKS
 • Nowelizacja przepisów – pakiety SLIM VAT 1 i SLIM VAT 2 – które rozwiązania są korzystne dla podatnika, zmiany 2022 r.(zgodnie z aktualnym stanem prawnym)
  • rozliczenie podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności – nowe zasady po orzeczeniu TSUE, prawa i obowiązki wierzyciela, prawa i obowiązki dłużnika;
  • podatek naliczony przy WNT, imporcie, transakcjach dla których podatnikiem jest nabywca.
  • pozostałe zmiany
 • Faktury korygujące – nowelizacja przepisów w 2022 r. - prawa i obowiązki stron transakcji. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie elektronicznych potwierdzeń odbioru faktur korygujących

DZIEŃ DRUGI

 • Krajowy System e-Faktur - kiedy i jak szykować się do zmian
  • faktura elektroniczna a faktura ustrukturyzowana – wady, zalety, różnice
  • numeracja faktur w ministerialnym systemie  KSeF,
  • zachęta dla przedsiębiorców - zasady ujmowania przez sprzedawcę i nabywcę faktur korygujących na minus wystawionych jako tzw. faktury ustrukturyzowane,
  • preferencje dla podatników wystawiających tzw. faktury ustrukturyzowane (m.in. skrócony termin zwrotu VAT),
  • podobieństwa i różnice w KSeF - faktury ustrukturyzowane a noty korygujące,
  • określenie daty otrzymania faktury ustrukturyzowanej,
  • obowiązki podatników wystawiających faktury ustrukturyzowanej,
  • kto ma dostęp do systemu -  zawiadomienie organu podatkowego o osobach mających dostęp do systemu KSeF,
  • korzyści dla podatnika a korzyści dla fiskusa – ocena regulacji
 • Samochód w firmie – zasady odliczenia, najnowsze zmiany. pułapki, orzecznictwo, interpretacje podatkowe, nowy termin na VAT – 26
 • Wyłączenia stosowania obniżenia podatku. Odliczenie podatku VAT związanego z zakupem usług gastronomicznych i hotelowych w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i wyjaśnień Ministerstwa Finansów. Nowelizacja przepisów.
 • Narzędzia uszczelniające system podatku VAT:
  • procedury rejestracyjne – czynności us poprzedzające rejestrację;
  • biała księga – jak korzystać z bazy danych aby zagwarantować zachowanie zasad należytej staranności - korzyści i negatywne skutki dla podatnika.
  • mechanizm podzielonej płatności - kiedy obowiązkowy, kiedy dobrowolny – zasady stosowania po zmianach 2021 r.; uwolnienie środków z subkonta VAT.
  • plik JPK_V7 - jak pozyskane informacje wpływają na uszczelnienie systemu VAT
 • Zasady zwrotu podatku:
  • terminy i zasady zwrotu,
  • przyspieszony zwrot – nowe rozwiązania z 2022 r.
  • zwrot a mechanizm podzielonej płatności
  • zwrot a faktury ustandaryzowane i KReF
  • szczególne procedury – zabezpieczenia i zwrot pod kredyt podatkowy

DZIEŃ TRZECI

 • Krótko o pakiecie e- commerse – co każdy podatnik powinien wiedzieć
  • zmiana metody opodatkowania sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju i  z terytorium kraju;
  • zdefiniowanie pojęcia wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość i sprzedaży na odległość towarów importowanych z państw trzecich;
  • ujednolicenie progu kwotowego na terytorium całej Unii Europejskiej;
  • zamiana VAT-MOSS na VAT-OSS;
  • likwidacja zwolnienia od podatku VAT przy przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 22 euro
  • wprowadzenie zwolnienia od podatku VAT dla importu towarów przy przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro.
 • Kasa rejestrująca w firmie:
  • kto musi mieć kasę rejestrującą, zwolnienia nowe zasady wprowadzone w 2022 r.;
  • jak dobrać rodzaj kasy do profilu działalności  – kasy z elektronicznym i papierowym zapisem kopii, kasy on-line, mające postać oprogramowania, kasy specjalne;
  • prawo do ulgi i obowiązek jej zwrotu;
  • obowiązki użytkownika.
 • Sankcje: dodatkowe zobowiązanie podatkowe – wysokość, zasady nakładania, orzeczenie TSUE, przesłanki stosowania przez organy podatkowe art. 108 ustawy o VAT – kiedy sankcja jest niezgodna z dyrektywą UE.
 • Kontrola podatkowa w firmie – jak się przygotować. Korekta faktury w toku kontroli – najnowsze orzecznictwo.
 • Wewnątrzwspólnotowa dostawa i nabycie towarów:
  • Warunki uznania przemieszczenia towarów za WDT/WNT
  • Dokumentowanie transakcji wewnątrzwspólnotowych w świetle aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych oraz organów podatkowych (należyta staranność w udokumentowaniu przemieszczenia towaru),
  • nowe jednolite dla całej UE zasady dokumentowania transakcji od 1.01.2020r. (w Polsce od 01.07.2020r.)
  • Numer identyfikacyjny kontrahenta jako warunek skorzystania ze stawki 0% (w tym zmiany w prawie unijnym od 1.07.2020 r. w ramach pakietu Quick fixes),
  • noty wyjaśniające Komisji Europejskiej w sprawie zasad stosowania dyrektywy i Rozporządzenia
  • Podstawa opodatkowania (w tym opłaty dodatkowe, np. koszty transportu, atestów)
  • Korekty w WDT/WNT – kiedy ująć i po jakim kursie przeliczyć?
  • Zaliczki na poczet WDT i WNT – brak opodatkowania
  • Zasady odliczenia VAT dla WNT w przypadku otrzymania faktury z opóźnieniem
   Kurs waluty a obowiązek podatkowy w transakcjach transgranicznych
  • Obowiązek złożenia prawidłowej informacji podsumowującej - utrata prawa do stawki 0% od 1.07.2020 r. w przypadku braku złożenia lub złożenia informacji podsumowującej zawierającej błędy – zmiana zasad;
  • Sprzedaż za pośrednictwem magazynu call – of stock zlokalizowanego w kraju i za granicą (w tym zmiany i ujednolicenie przepisów unijnych w zakresie procedury magazynu call-off stock od 1.07.2020 r.)
 • Eksport towarów:
  • Eksport pośredni i bezpośredni – różnice
  • Obowiązek podatkowy w eksporcie – zasady opodatkowania zaliczki w 2021r., warunki dostawy a obowiązek podatkowy.
  • Warunki stosowania stawki VAT 0 % (dokumenty potwierdzające wywóz, omówienie problemów dokumentacyjnych, przykłady praktyczne).
  • przyporządkowanie transakcji ruchomej w eksporcie
 • Transakcje łańcuchowe:
  • definicja transakcji łańcuchowej
  • jak rozpoznać, że bierzemy udział w łańcuchu dostaw towaru
  • ustalenie miejsca i sposobu opodatkowania poszczególnych dostaw w łańcuchu (dostawa ruchoma, dostawa nieruchoma) - najnowsze orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE i jego znaczenie
  • nowe jednolite zasady unijne służące przypisaniu transportu w dostawie łańcuchowej od 1.07.2020 r.
  • obowiązek podatkowy w transakcji łańcuchowej
  • transakcja łańcuchowa a prawo do stosowania stawki 0%
  • transakcje łańcuchowe z dostawą eksportową albo importową - jak prawidłowo rozliczać?
   procedura uproszczona dla wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej (WTT) - warunki stosowania, sposób wystawienia faktury i rozliczenia WTT w ewidencji VAT, deklaracji VAT oraz informacji podsumowującej
 •  Dostawa z montażem:
  • pojęcie dostawy z montażem - czy każda czynność polegająca na zmontowaniu, zainstalowaniu lub uruchomieniu towaru skutkuje uznaniem dostawy za dostawę z montażem?
  • wymagane dokumenty
  • dostawa z montażem a WDT, WNT i eksport - różnice w rozliczeniu
  • moment powstania obowiązku podatkowego w dostawie z montażem - wydanie towaru, czy zakończenie montażu?
  • opodatkowanie zaliczek, płatności częściowych, ratalnych
  • fakturowanie
 • Transgraniczne świadczenie usług
  • Miejsce świadczenia usług - zasada ogólna przy usługach świadczonych na rzecz podatników oraz niepodatników (np. konsumentów)
  • Definicja podatnika, siedziby działalności, stałego miejsca wykonywania działalności - jak ustalić miejsce wykonania usługi?
  • Usługi związane z nieruchomościami - zakres pojęcia (czy w jego zakresie mieszczą się usługi magazynowania, spedycyjne, doradcze, montażowe itp.?)
  • Usługi transportowe, spedycyjne, logistyczne - zasady ustalania miejsca świadczenia
  • Usługi gastronomiczne, cateringowe, wynajem pojazdów - zasady ustalania miejsca świadczenia
  • Wstęp i udział w międzynarodowych targach, wystawach, konferencjach i innych imprezach - jak ustalić zasady opodatkowania?
  • Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu usług
  • Obowiązki dokumentacyjne i sprawozdawcze związane z transgranicznymi usługami
  • Refakturowanie usług międzynarodowych
  • Zasady odliczenia VAT dla importu usług w przypadku otrzymania faktury z opóźnieniem
  • rozliczenie OSS jako alternatywny sposób rozliczania podatku dla usług opodatkowanych poza terytorium kraju.
 • Podsumowanie szkolenia, panel dyskusyjny.

ILOŚĆ GODZIN

24 godziny lekcyjne

 

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

 

INFORMACJE DODATKOWE

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia poprzez formularz online na stronie internetowej (zielony kafelek zapisz się) oraz dokonanie wpłaty na nasze konto Santander Bank Polska S.A. 80 1500 1722 1217 2010 4781 0000 do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) przesłana na adres biuro@szczecin.skwp.pl najpóźniej do dnia poprzedzającego szkolenie.  Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

al. Papieża Jana Pawła II nr 11
70-415 Szczecin

tel. 91 433 98 32


Santander Bank Polska S.A. 80 1500 1722 1217 2010 4781 0000