Miasto:
Szczecin
Miejsce:
al. Papieża Jana Pawła II nr 11
70-415 Szczecin
Termin rozpoczęcia:
2020 rok
Typ:
Kurs długi
Tryb:
sobota
Opłata:
3350,- zł od osoby
Zapisz się

CEL KSZTAŁCENIA

Celem kształcenia jest wzbogacanie wiedzy i doskonalenie umiejętności zawodowych oraz przygotowanie do egzaminu na dyplomowanego księgowego.

Tytuł dyplomowany księgowy jest najwyższy w czterostopniowej ścieżce certyfikacji zawodu księgowego SKwP i potwierdza kwalifikacje zawodowe w rachunkowości na najwyższym poziomie zaawansowania oraz wszechstronną wiedzę z zakresu zarządzania finansami i rozliczeniami podatkowymi niezbędną do pełnienia roli zaufanego doradcy biznesu.

Przygotowanie to ma mieć charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny. Ponadto absolwent ma rozumieć potrzebę stosowania w praktyce zasad etyki zawodowej opisanych w Kodeksie zawodowej etyki w rachunkowości.

Realizacja zakładanego celu kształcenia następuje poprzez:
1. Aktywny udział słuchaczy w zajęciach
2. Naukę własną słuchacza, w tym rozwiązywanie zadań domowych
3. Studiowanie literatury przedmiotu
4. Prace kontrolne w postaci testów, zadań lub innych form

SYLWETKA SŁUCHACZA

Zakłada się, że słuchaczami kursu dla kandydatów na dyplomowanych księgowych mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie oraz wiedzę i umiejętności głównego księgowego (poziom III stopnia). Osoby takie powinny również prezentować wysokie wartości etyczne i być zaangażowane w ustawiczny rozwój i naukę przez cały okres pracy w zawodzie księgowego.

ORGANIZACJA PROCESU DYDAKTYCZNEGO

Szkolenie swoim zakresem obejmuje 160 godzin zajęć (jedna godzina lekcyjna to 45 minut). Zajęcia odbywać się będą co tydzień, w sobotę, w godzinach od 9:00 do 15:00 (po 7 godzin lekcyjnych) poza Siedzibą Stowarzyszenia.

Jednocześnie informujemy, że kandydaci zgłoszeni na kurs zobowiązani są przystąpić na wstępie do egzaminu, który pozwoli nam ocenić Państwa dotychczasową wiedzę z zakresu rachunkowości, podatków, finansów, prawa oraz analizy sprawozdawczości finansowej.

Egzamin ten będzie mieć formę testu pisemnego i odbywać się będzie w Siedzibie Stowarzyszenia na ok. 7 dni przed rozpoczęciem kursu.

Absolwenci kursu III stopnia - dla kandydatów na głównych księgowych - są zwolnieni z pisania testu wstępnego.

W czasie trwania kursu słuchacze mogą być poddawani częściowym sprawdzianom wiadomości ze wszystkich przedmiotów objętych programem nauczania - w formie pisemnych prac kontrolnych.

Wiedza przekazywana podczas zajęć będzie ugruntowana w trakcie ćwiczeń oraz w drodze samodzielnego studiowania materiałów szkoleniowych, rozwiązywania przygotowanych przez wykładowcę zadań oraz korzystania z notatek własnych słuchacza.

Formą zaliczenia kursu jest obecność przynajmniej na 70% godzin lekcyjnych i opanowanie materiału programowego poszczególnych modułów potwierdzone wynikami prac kontrolnych (testy, zadania i inne formy). Osoba, która zaliczyła kurs otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem Ministra Edukacji Narodowej.

Następnie... osoba, która zaliczyła kurs może przystąpić do pisemnego egzaminu na dyplomowanego księgowego przed Główną Zawodową Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

METODYKA PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Proces przyswojenia wiedzy objętej programem nauczania oparty jest o zajęcia wykładowo - seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, podręczniki i naukę własną słuchacza. Wykładowcy podczas prowadzenia zajęć odwoływać się będą do obecnie obowiązujących przepisów oraz do własnych doświadczeń zawodowych.

ZAKRES TEMATYCZNY

Zaawansowana sprawozdawczość finansowa z elementami etyki zawodowej i technologii IT
1. Prezentacja informacji w sprawozdaniu finansowym według MSR/MSSF - wybrane zagadnienia
2. Polityka rachunkowości w realizacji celów sprawozdawczych przedsiębiorstwa
a zarządzanie ryzykiem (UoR, MSR/MSSF)
3. Wartość godziwa jako parametr wyceny bilansowej
4. Wycena i prezentacja instrumentów finansowych (MSR/MSSF, Rozporządzenie MF) - wybrane zagadnienia
5. Utrata wartości aktywów (KSR 4, MSR 36) - wybrane zagadnienia
6. Zasady uznawania i ustalania przychodów (UoR i MSR/MSSF) - wybrane zagadnienia
7. System wewnętrznej informacji - bieżące raportowanie zasobów informacyjnych rachunkowości
8. Sprawozdanie z działalności (UoR i KSR 9) - wymogi oraz wykorzystanie zasobów informacyjnych rachunkowości
9. Etyka i wartości zawodowe w biznesie
10. Technologia IT
Łącznie: 72 godziny

Zarządzanie finansami - wybrane zagadnienia
1. Ryzyko w zarządzaniu finansami
2. Narzędzia oceny rentowności inwestycji
3. Ocena efektywności wykorzystania aktywów
4. Wycena wartości przedsiębiorstwa
5. Elementy rynku kapitałowego
Łącznie: 28 godzin

Rachunkowość zarządcza
1. Rachunkowość ośrodków odpowiedzialności
2. Budżetowanie i kontrola kosztów
3. Wybrane koncepcje rachunku kosztów - zasady ogólne
4. Zrównoważona Karta Osiągnięć (Balanced Scorecard)
Łącznie: 28 godzin

Zarządzanie rozliczeniami podatkowymi
1. Optymalizacja podatkowa
2. Transakcje z kontrahentami zagranicznymi - aspekty podatkowe
3. Transakcje specyficzne - aspekty podatkowe
4. Wybrane zagadnienia optymalizacji rozliczeń podatku VAT
Łącznie: 32 godziny

UWAGI KOŃCOWE

Cena zawiera w sobie częściowy koszt materiałów szkoleniowych. Istnieje możliwość płatności w siedmiu ratach.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

al. Papieża Jana Pawła II nr 11
70-415 Szczecin

tel. 91 433 98 32
fax 91 488 19 29


80 1500 1722 1217 2010 4781 0000