Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
rekrutacja trwa
Typ:
Kurs online
Tryb:
Kurs online
Opłata:
3600,- zł od osoby
3420,- zł dla członków SKwP O/O Szczecin
Zapisz się

Możliwość płatności za kurs w siedmiu ratach.

Uwaga! Uczestnicy kursu mieszkający poza Szczecinem otrzymają komplet podręczników przesłany pocztą na adres wskazany w zgłoszeniu.

CEL KSZTAŁCENIA

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie specjalisty ds. rachunkowości (poziom samodzielnego księgowego). Przygotowanie to ma mieć charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny. Ponadto absolwent ma rozumieć potrzebę stosowania w praktyce zasad etyki zawodowej opisanych w Kodeksie zawodowej etyki w rachunkowości.

Realizacja zakładanego celu kształcenia następuje poprzez:
1. Aktywny udział słuchaczy w zajęciach
2. Naukę własną słuchacza, w tym rozwiązywanie zadań domowych
3. Studiowanie literatury przedmiotu
4. Prace kontrolne w postaci testów, zadań lub innych form

SYLWETKA SŁUCHACZA

Zakłada się, że słuchaczami kursu dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie oraz wiedzę i umiejętności księgowego (poziom I stopnia). Osoby takie powinny również prezentować wysokie wartości etyczne i być zaangażowane w ustawiczny rozwój i naukę przez cały okres pracy w zawodzie księgowego.

 

ORGANIZACJA PROCESU DYDAKTYCZNEGO

Szkolenie swoim zakresem obejmuje 184 godziny zajęć (jedna godzina lekcyjna to 45 minut). Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu, w soboty, w godzinach od 9:00 do 15:00 (po 7 godzin lekcyjnych) z pomięciem świąt, długich weekendów i wakacji. Będą to zajęcia online.

  • Kurs będzie realizowany z wykorzystaniem programu MS Teams.
  • 100% czasu z wykładowcą – zajęcia są prowadzone w czasie rzeczywistym.
  • Uczestnicy zadają pytania on line i na czacie.
  • W części wykładowej uczestnicy widzą prezentację, prezentacja udostępniana jest również w formie elektronicznej.
  • W formie zadań i testów utrwalamy pozyskaną wiedzę i umiejętności.

Jednocześnie informujemy, że kandydaci zgłoszeni na kurs zobowiązani są przystąpić na wstępie do egzaminu, który pozwoli nam ocenić Państwa dotychczasową wiedzę z zakresu podstaw rachunkowości.

Egzamin ten będzie mieć formę testu pisemnego i odbywać się będzie w Siedzibie Stowarzyszenia na ok. 7 dni przed rozpoczęciem kursu.

O terminie testu poinformujemy osoby zgłoszone na kurs odrębnym pismem.

Absolwenci kursu I stopnia - dla kandydatów na księgowego - są zwolnieni z pisania testu wstępnego.

W czasie trwania kursu słuchacze mogą być poddawani częściowym sprawdzianom wiadomości ze wszystkich przedmiotów objętych programem nauczania - w formie pisemnych prac kontrolnych.

Wiedza przekazywana podczas zajęć będzie ugruntowana w trakcie ćwiczeń oraz w drodze samodzielnego studiowania materiałów szkoleniowych, rozwiązywania przygotowanych przez wykładowcę zadań oraz korzystania z notatek własnych słuchacza.

Po zakończeniu zajęć dydaktycznych słuchacze przystępują do czterogodzinnego, pisemnego egzaminu końcowego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez organizatora kursu. Egzamin odbędzie się stacjonarnie.

Pozytywna ocena uzyskana na egzaminie końcowym (oraz frekwencja min. 70% obecności) stanowić będzie podstawę do otrzymania zaświadczeń o ukończeniu kursu.

 

METODYKA PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Proces przyswojenia wiedzy objętej programem nauczania oparty jest o zajęcia wykładowo - seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, podręczniki i naukę własną słuchacza. Wykładowcy podczas prowadzenia zajęć odwoływać się będą do obecnie obowiązujących przepisów oraz do własnych doświadczeń zawodowych.

 

ZAKRES TEMATYCZNY

Rachunkowość finansowa z elementami etyki zawodowej:
1. Zasady i organizacja rachunkowości w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą oraz organizacjach pozarządowych działających w oparciu o przepisy pożytku publicznego i wolontariacie.
2. Aktywa pieniężne.
3. Rozrachunku i fundusze specjalne.
4. Obrót materiałowy i towarowy.
5. Środki trwałe, środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne.
6. Inwestycje i zobowiązania finansowe.
7. Kapitał (fundusz) własny.
8. Rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe.
9. Przychody i koszty podstawowej działalności operacyjnej oraz kalkulacja i ewidencja produktów.
10. pozostała działalność operacyjna, działalność finansowa i obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego.
11. Sporządzanie jednostkowych sprawozdań finansowych jednostek (zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości) i podział wyniku finansowego oraz obowiązki sprawozdawcze organizacji pozarządowych.
Łącznie: 120 godzin

Prawo podatkowe:
1. Podatek od towarów i usług (VAT).
2. Podatek dochodowy w działalności gospodarczej (CIT i PIT).
3. Podmiot gospodarczy jako płatnik PIT.
4. Podatki i opłaty kosztowe.
5. Wybrane problemy Ordynacji podatkowej.
Łącznie: 40 godzin

Wybrane Zagadnienia z prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych:
1. Wybrane zagadnienia z prawa cywilnego.
2. Wybrane zagadnienia z prawa gospodarczego.
3. Wybrane zagadnienia z prawa pracy.
4. Wybrane zagadnienia z prawa ubezpieczeń społecznych.
Łącznie: 20 godzin

Pisemny egzamin końcowy - 4 godziny

 

 

UWAGI KOŃCOWE

Cena zawiera w sobie koszt materiałów szkoleniowych.

Istnieje możliwość płatności w siedmiu ratach.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane piątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

al. Papieża Jana Pawła II nr 11
70-415 Szczecin

tel. 91 433 98 32
fax 91 488 19 29


Santander Bank Polska S.A. 80 1500 1722 1217 2010 4781 0000