Miasto:
Szczecin
Miejsce:
al. Papieża Jana Pawła II nr 11
70-415 Szczecin
Termin rozpoczęcia:
rekrutacja trwa
Typ:
Kurs długi
Tryb:
czwartek
Opłata:
1510,- zł od osoby
1450,- zł dla członków SKwP O/O Szczecin
Zapisz się

CEL KSZTAŁCENIA

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie księgowego. Przygotowanie to ma mieć charakter zarówno teoretyczny jak i praktyczny. Ponadto absolwent ma rozumieć potrzebę stosowania w praktyce zasad etyki zawodowej opisanych w Kodeksie zawodowej etyki w rachunkowości.

Realizacja zakładanego celu kształcenia następuje poprzez:
1. Aktywny udział słuchaczy w zajęciach
2. Naukę własną słuchacza, w tym rozwiązywanie zadań domowych.
3. Studiowanie literatury przedmiotu.
4. Prace kontrolne w postaci testów, zadań lub innych form

SYLWETKA SŁUCHACZA

Słuchaczami kursu dla kandydatów na księgowego mogą być osoby posiadające co najmniej średnie wykształcenie, prezentujące wysokie wartości etyczne oraz zaangażowane w ustawiczny rozwój i naukę przez cały okres pracy w zawodzie księgowego.

ORGANIZACJA PROCESU DYDAKTYCZNEGO

Szkolenie swoim zakresem obejmuje 82 godziny zajęć (jedna godzina lekcyjna to 45 minut). Zajęcia odbywać się będą dwa razy w tygodniu, w poniedziałek i czwartek (z pominięciem świąt, długich weekendów i wakacji), w godzinach od 16:00 do 20:00 w siedzibie Stowarzyszenia.

W czasie trwania kursu słuchacze mogą być poddawani częściowym sprawdzianom wiadomości z przedmiotu objętego programem nauczania.

Wiedza przekazywana podczas zajęć będzie ugruntowana w trakcie ćwiczeń oraz w drodze samodzielnego studiowania materiałów szkoleniowych, rozwiązywania przygotowanych przez wykładowcę zadań oraz korzystania z notatek własnych słuchacza.

Po zakończeniu zajęć dydaktycznych słuchacze przystępują do dwugodzinnego, pisemnego egzaminu końcowego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez organizatora kursu.

Pozytywna ocena uzyskana na egzaminie końcowym (oraz frekwencja min. 70% obecności) stanowić będzie podstawę do otrzymania zaświadczeń o ukończeniu kursu.

METODYKA PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Proces przyswojenia wiedzy objętej programem nauczania oparty jest o zajęcia wykładowo - seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, podręczniki oraz naukę własną słuchacza. Wykładowcy podczas prowadzenia zajęć odwoływać się będą do obecnie obowiązujących przepisów oraz do własnych doświadczeń zawodowych.

ZAKRES TEMATYCZNY

Podstawy rachunkowości finansowej z elementami etyki zawodowej:
1. Organizacja działalności gospodarczej - wiadomości wstępne
2. Pojęcia wstępne z rachunkowości
3. Charakterystyka aktywów i pasywów
4. Operacje gospodarcze
5. Dowody księgowe
6. Księgi rachunkowe
7. Ewidencja podstawowych operacji bilansowych
8. Ewidencja podstawowych operacji wynikowych
9. Zasady ustalania wyniku finansowego
10. Uproszczone sprawozdanie finansowe
11. Zadanie kompleksowe (od bilansu otwarcia do bilansu zamknięcia i rachunku zysków i strat)
12. Podstawy etyki w działalności gospodarczej i zawodowej
13. Wykorzystanie programów komputerowych w prowadzeniu ksiąg rachunkowych
Łącznie: 72 godziny

Wybrane zagadnienia publicznoprawne:
1. System podatkowy w Polsce i Ordynacja podatkowa
2. VAT - ogólne zasady podatku
3. Podatki dochodowe - formy opodatkowania działalności gospodarczej
4. Ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg podatkowych
5. Ogólne zasady naliczania podatków i opłat obciążających przedsiębiorstwa
6. Podstawy rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
Łącznie: 8 godzin

Pisemny egzamin końcowy - 2 godziny

UWAGI KOŃCOWE  

Cena zawiera w sobie koszt materiałów szkoleniowych.
Istnieje możliwość płatności w dwóch ratach.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

al. Papieża Jana Pawła II nr 11
70-415 Szczecin

tel. 91 433 98 32
fax 91 488 19 29


80 1500 1722 1217 2010 4781 0000