Miasto:
Szczecin
Miejsce:
al. Papieża Jana Pawła II nr 11
70-415 Szczecin
Termin rozpoczęcia:
27.01.2024
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Kurs długi
Tryb:
sobota i niedziela
Opłata:
1850,- zł od osoby
1757.5,- zł Cena dla członków SKwP O/O Szczecin
Raty:
1000,- zł 1 rata,
850,- zł 2 rata ,

Temat: "Kurs dla kandydatów na księgowego"

CEL KSZTAŁCENIA

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie księgowego. Przygotowanie to ma mieć charakter zarówno teoretyczny jak i praktyczny. Ponadto absolwent ma rozumieć potrzebę stosowania w praktyce zasad etyki zawodowej opisanych w Kodeksie zawodowej etyki w rachunkowości.

Realizacja zakładanego celu kształcenia następuje poprzez:
1. Aktywny udział słuchaczy w zajęciach
2. Naukę własną słuchacza, w tym rozwiązywanie zadań domowych.
3. Studiowanie literatury przedmiotu.
4. Prace kontrolne w postaci testów, zadań lub innych form

SYLWETKA SŁUCHACZA

Słuchaczami kursu dla kandydatów na księgowego mogą być osoby posiadające co najmniej średnie wykształcenie, prezentujące wysokie wartości etyczne oraz zaangażowane w ustawiczny rozwój i naukę przez cały okres pracy w zawodzie księgowego.

ORGANIZACJA PROCESU DYDAKTYCZNEGO

Szkolenie swoim zakresem obejmuje 82 godziny zajęć (jedna godzina lekcyjna to 45 minut). Zajęcia odbywać się będą od godziny 9:00 do 14:45 co dwa tygodnie zgodnie z załączonym poniżej harmonogramem zjazdów.

W czasie trwania kursu słuchacze mogą być poddawani częściowym sprawdzianom wiadomości z przedmiotu objętego programem nauczania.

Wiedza przekazywana podczas zajęć będzie ugruntowana w trakcie ćwiczeń oraz w drodze samodzielnego studiowania materiałów szkoleniowych, rozwiązywania przygotowanych przez wykładowcę zadań oraz korzystania z notatek własnych słuchacza.

Po zakończeniu zajęć dydaktycznych słuchacze przystępują do dwugodzinnego, pisemnego egzaminu końcowego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez organizatora kursu.

Pozytywna ocena uzyskana na egzaminie końcowym (oraz frekwencja min. 70% obecności) stanowić będzie podstawę do otrzymania zaświadczeń o ukończeniu kursu.

METODYKA PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Proces przyswojenia wiedzy objętej programem nauczania oparty jest o zajęcia wykładowo - seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, podręczniki oraz naukę własną słuchacza. Wykładowcy podczas prowadzenia zajęć odwoływać się będą do obecnie obowiązujących przepisów oraz do własnych doświadczeń zawodowych.

ZAKRES TEMATYCZNY

Podstawy rachunkowości finansowej z elementami etyki zawodowej:
1. Organizacja działalności gospodarczej - wiadomości wstępne.
2. Rachunkowość jako system informacyjny.
3. Charakterystyka aktywów i pasywów
4. Operacje gospodarcze
5. Dowody księgowe
6. Zasady ewidencji operacji gospodarczych w księgach rachunkowych.
7. Wycena, dokumentowanie i ewidencja podstawowych operacji gospodarczych.
8. Ewidencja operacji gospodarczych kształtujących wynik finansowy.
9. Sporządzanie sprawozdania finansowego jednostek, w których występują podstawowe, typowe operacje gospodarcze.
10. Studium przypadku - od bilansu otwarcia do bilansu zamknięcia i rachunku zysków i strat.
11. Podstawy etyki w działalności gospodarczej i zawodowej.
12. Ogólne zasady funkcjonowania systemu finansowo-księgowego do prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Łącznie: 72 godziny

Wybrane zagadnienia publicznoprawne:
1. System podatkowy w Polsce.
2. Podatek od towarów i sług (VAT - podstawowe zagadnienia).
3. Podatki dochodowe - ogólne zasady i formy opodatkowania działalności gospodarczej.
4. Podatki i opłaty obciążające przedsiębiorstwa - ogólna charakterystyka.
5. Składki rozliczane z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych - ich rodzaje i ogólne zasady rozliczania.
Łącznie: 8 godzin

Pisemny egzamin końcowy - 2 godziny

 

SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA:

Formą zaliczenia kursu jest łącznie: 

  1. uczestnictwo w 70% zajęć dydaktycznych,
  2. zaliczenie jednej obowiązkowej pracy kontrolnej,
  3. pisemny egzamin kwalifikacyjny.

Warunkiem zaliczenia egzaminu jest potwierdzenie efektów kształcenia określonych w ramowym programie nauczania i uzyskanie, na potrzeby:

  1. ukończenia kursu (zaświadczenie według przepisów MEiN) – co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania,
  2. otrzymania certyfikatu SKwP – co najmniej 60% punktów możliwych do uzyskania i nie mniej niż 40% punktów z każdej części egzaminu.

Jednolity, w skali całego Stowarzyszenia, certyfikat wydawany jest przez Oddział Okręgowy SKwP, w ramach którego działa niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego będąca organizatorem kursu.

 

UWAGI KOŃCOWE  

Cena zawiera w sobie koszt materiałów szkoleniowych.

 

 

al. Papieża Jana Pawła II nr 11
70-415 Szczecin

tel. 91 433 98 32


Santander Bank Polska S.A. 80 1500 1722 1217 2010 4781 0000