Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
06.05.2021
Typ:
Kurs online
Tryb:
Kurs online
Opłata:
1510,- zł od osoby
1450,- zł Cena dla członków SKwP
Zapisz się

Uwaga! Uczestnicy kursu mieszkający poza Szczecinem otrzymają komplet podręczników przesłany pocztą na adres wskazany w zgłoszeniu.

 

CEL KSZTAŁCENIA

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie księgowego. Przygotowanie to ma mieć charakter zarówno teoretyczny jak i praktyczny. Ponadto absolwent ma rozumieć potrzebę stosowania w praktyce zasad etyki zawodowej opisanych w Kodeksie zawodowej etyki w rachunkowości.

Realizacja zakładanego celu kształcenia następuje poprzez:
1. Aktywny udział słuchaczy w zajęciach
2. Naukę własną słuchacza, w tym rozwiązywanie zadań domowych.
3. Studiowanie literatury przedmiotu.
4. Prace kontrolne w postaci testów, zadań lub innych form

SYLWETKA SŁUCHACZA

Słuchaczami kursu dla kandydatów na księgowego mogą być osoby posiadające co najmniej średnie wykształcenie, prezentujące wysokie wartości etyczne oraz zaangażowane w ustawiczny rozwój i naukę przez cały okres pracy w zawodzie księgowego.

ORGANIZACJA PROCESU DYDAKTYCZNEGO

Szkolenie swoim zakresem obejmuje 82 godziny zajęć (jedna godzina lekcyjna to 45 minut). Zajęcia odbywać się będą dwa razy w tygodniu we wtorki i w czwartki od 16:00 do 20:00 (dni tygodnia zostaną podane w terminie późniejszym). Będą to zajęcia online.

  • Kurs będzie realizowany z wykorzystaniem programu MS Teams.
  • 100% czasu z wykładowcą – zajęcia są prowadzone w czasie rzeczywistym.
  • Uczestnicy zadają pytania on line i na czacie.
  • W części wykładowej uczestnicy widzą prezentację, prezentacja udostępniana jest również w formie elektronicznej.
  • W formie zadań i testów utrwalamy pozyskaną wiedzę i umiejętności.

W czasie trwania kursu słuchacze mogą być poddawani częściowym sprawdzianom wiadomości z przedmiotu objętego programem nauczania.

Wiedza przekazywana podczas zajęć będzie ugruntowana w trakcie ćwiczeń oraz w drodze samodzielnego studiowania materiałów szkoleniowych, rozwiązywania przygotowanych przez wykładowcę zadań oraz korzystania z notatek własnych słuchacza.

Po zakończeniu zajęć dydaktycznych słuchacze przystępują do dwugodzinnego, pisemnego egzaminu końcowego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez organizatora kursu stacjonarnie - o ile warunki na to pozwolą).

Pozytywna ocena uzyskana na egzaminie końcowym (oraz frekwencja min. 70% obecności) stanowić będzie podstawę do otrzymania zaświadczeń o ukończeniu kursu.

METODYKA PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Proces przyswojenia wiedzy objętej programem nauczania oparty jest o zajęcia wykładowo - seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, podręczniki oraz naukę własną słuchacza. Wykładowcy podczas prowadzenia zajęć odwoływać się będą do obecnie obowiązujących przepisów oraz do własnych doświadczeń zawodowych.

ZAKRES TEMATYCZNY

Podstawy rachunkowości finansowej z elementami etyki zawodowej:
1. Organizacja działalności gospodarczej - wiadomości wstępne
2. Pojęcia wstępne z rachunkowości
3. Charakterystyka aktywów i pasywów
4. Operacje gospodarcze
5. Dowody księgowe
6. Księgi rachunkowe
7. Ewidencja podstawowych operacji bilansowych
8. Ewidencja podstawowych operacji wynikowych
9. Zasady ustalania wyniku finansowego
10. Uproszczone sprawozdanie finansowe
11. Zadanie kompleksowe (od bilansu otwarcia do bilansu zamknięcia i rachunku zysków i strat)
12. Podstawy etyki w działalności gospodarczej i zawodowej
13. Wykorzystanie programów komputerowych w prowadzeniu ksiąg rachunkowych
Łącznie: 72 godziny

Wybrane zagadnienia publicznoprawne:
1. System podatkowy w Polsce i Ordynacja podatkowa
2. VAT - ogólne zasady podatku
3. Podatki dochodowe - formy opodatkowania działalności gospodarczej
4. Ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg podatkowych
5. Ogólne zasady naliczania podatków i opłat obciążających przedsiębiorstwa
6. Podstawy rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
Łącznie: 8 godzin

Pisemny egzamin końcowy - 2 godziny (EGZAMIN ODBĘDZIE SIĘ STACJONARNIE - o ile warunki na to pozwolą).

UWAGI KOŃCOWE  

Minimalne wymagania dotyczące sprzętu dla uczestników zebrania:

  • procesor dwurdzeniowy 2GHz,
  • 2 GB pamięci RAM,
  • system operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS3,
  • połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps),
  • głośniki/kamera/mikrofon.

Cena zawiera w sobie koszt materiałów szkoleniowych.
Istnieje możliwość płatności w dwóch ratach.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane piątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

al. Papieża Jana Pawła II nr 11
70-415 Szczecin

tel. 91 433 98 32
fax 91 488 19 29


80 1500 1722 1217 2010 4781 0000