Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
31.03.2023
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Kurs krótki
Tryb:
w godzinach pracy
Opłata:
350,- zł od osoby
325.5,- zł Cena dla członków SKwP O/O w Szczecinie
Zapisz się

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

 • 31 marca 2023 r. od godz. 09.00 do 14.30
 • Szkolenie prowadzone jest w formule on-line, (tzw. webinar). Każdy uczestnik dzień wcześniej otrzyma link z dostępem do platformy.

 

WYKŁADOWCA

Anna Białas - radca prawny, wysokiej klasy specjalista, trener, wykładowca akademicki. Od wielu lat zajmuje się szkoleniami w obszarach m.in. finansów, podatków, płac, prawa pracy, egzekucji administracyjnej. Podczas szkoleń i treningów szczególny nacisk kładzie na przekazanie wiedzy popartej licznymi przykładami umiejętne wykorzystanie poznanej wiedzy oraz nabytych umiejętności w pracy codziennej uczestników szkoleń.

 

OPIS

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/957/UE, z dnia 30 lipca 2020 r., zawiera radykalne zmiany w zakresie delegowania pracowników za gracę w celu świadczenia usług. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestnika z aktualnymi formami delegowania pracowników za granicę. Szczegółowo przedstawione zostaną przepisy dotyczące koordynacji ubezpieczeń społecznych, oraz opodatkowania wynagrodzeń pracowników delegowanych, dzięki czemu uczestnicy poznają praktyczne możliwości jak najbardziej optymalnego wykorzystania ich w praktyce. Omówiony zostanie również tzw. Pakiet mobilności z 2 lutego 2022 r. który zmienia zasady rozliczania podróży międzynarodowych kierowców.

Szkolenie kierowane jest do osób zatrudnionych w działach kadr i księgowych firm delegujących pracowników za granicę, do przedsiębiorców prowadzących działalność poza granicami kraju, a także do doradców podatkowych, właścicieli i pracowników biur rachunkowych.

 

PROGRAM

1. Delegowanie pracowników - nowe zasady świadczenia usług

Dyrektywa 2018/957 – wprowadzająca od 31.07.2020 r. do dyrektywy 96/71 zasadę „taka sama płaca, za taką samą płacę”:

 • nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy – według jakiego prawa?
 • Jakie składniki wynagrodzenia wchodzą w wynagrodzenie w państwie świadczenia usługi?
 • Kto ponosi wydatki na pokrycie kosztów podróży, wyżywienia i zakwaterowania dla pracowników znajdujących się daleko od domu z powodów zawodowych.
 • Jakie informacje ma obowiązek przekazać pracodawca na piśmie dla pracownika przed delegowaniem według dyrektywy (UE) 2019/1152 w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy.
 • Delegowanie obywateli państw trzecich (np. z Ukrainy) do państwa członkowskiego UE.

Delegowanie a podróż służbowa – podobieństwa i różnice

 • Transgraniczna działalność związana z pracą (delegowanie a podróż służbowa) - czy zawsze potrzebne jest zaświadczenie A1?
 • Stanowisko Państwowej Inspekcji Pracy na temat łącznego wystąpienia przesłanek delegowania i podróży służbowej.

2. Podleganie ubezpieczeniom społecznym pracowników oddelegowanych do państw UE

 • Oddelegowanie pracownika i zleceniobiorcy
 • Kiedy spełniony jest warunkiem co najmniej miesięcznego podlegania ubezpieczeniom?
 • Czy możliwe jest delegowanie pracownika na okres dłuższy niż 24- miesiące i jak liczyć okres 24 miesięcy?
 • Zaświadczenia A1 i postępowanie przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
 • Wykonywanie pracy na terytorium dwóch lub więcej państw członkowskich

3. Podstawa wymiaru składek ZUS oddelegowanego.

 • Kurs po którym należy przeliczyć przychody w walutach obcych
 • Wyłączenie równowartości diet za każdy dzień pobytu za granicą
 • Podstawa wymiaru składek ZUS w razie wykonywania pracy przez część miesiąca w różnych stanach faktycznych: rozpoczęcie pracy w trakcie miesiąca, pełny i niepełny miesiąc wykonywania pracy za granicą, praca w Polsce i za granicą w danym miesiącu, wykonywanie pracy w danym miesiącu za granicą w sytuacji absencji chorobowe lub wykorzystania urlopu wypoczynkowego
 • Jak przerwy w pracy spowodowane chorobą wpływają na okres delegowania pracowników?
 • Jak obliczyć podstawę zasiłku chorobowego dla pracownika oddelegowanego w 2023r? Wyłączenie stosowania ogólnych zasad uwzględniania składników wynagrodzenia w podstawie wymiaru (nagrody, premie, dodatki)

4. Delegowanie kierowcy w transporcie międzynarodowym

 • Regulacje unijne i prawo pracy tzw. Pakiet mobilności”
 • Czy zgłoszenie zawsze konieczne (system IMI)?
 • Uregulowanie warunków płacowych, PIT i ZUS

5. Opodatkowanie wynagrodzenia pracownika oddelegowanego

 • Zasady dotyczące opodatkowania pracowników najemnych - czyli nie tylko 183 dni (obowiązki płatnika: zaprzestanie poboru zaliczek, stosowanie ulg (30% diety, ulga dla młodych), obowiązki w państwie wykonywania pracy, obowiązki pracownika - zeznania roczne, rozliczenia w państwie wykonywania pracy),
 • Zasady dotyczące opodatkowania innych kategorii dochodów otrzymywanych przez osoby delegowane: (wolny zawód, opodatkowanie dochodów członków organów stanowiących spółek, działalność gospodarcza),
 • Konwencja MLI - znaczenie zmian wprowadzonych w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania.
 • W jaki sposób obliczyć dni pobytu pracownika w innym państwie?
 • Umowy o unikania podwójnego opodatkowania, kiedy stosować i którą metodę wybrać?
 • Zasady sporządzania przez płatników informacji dla pracowników pracujących za granicą: obowiązki płatników, sporządzanie informacji PIT-11, przeliczanie dochodów zagranicznych i podatku zapłaconego za granicą na złote.

6. Wybrane świadczenia otrzymywane przez pracowników oddelegowanych za granicę:

 • Zakwaterowanie, transport pracownika, polisy ubezpieczeniowe, wyżywienie – kontrowersje związane z ustaleniem czy świadczenia te stanowią przychód dla pracownika czy nie, najnowsze orzeczenia sądów, interpretacje podatkowe
 • Opieka medyczna, dodatek za rozłąkę, zwrot kosztów przeniesienia służbowego, używanie samochodu prywatnego do celów służbowych i służbowego do celów prywatnych.

7. Przychody cudzoziemców zatrudnionych w Polsce na podstawie umowy o pracę i umów cywilnoprawnych

 • Zatrudnienie obywateli państw trzecich (np. Ukrainy) na podstawie umowy o pracę i umowy zlecenia wykonującym pracę na terytorium RP:
 • Funkcja rezydencji podatkowej i jej prawidłowe ustalenie
 • Umowa zlecenia z obywatelami państw UE jakie muszą być elementy zawarte w umowie zleceniu z obcokrajowcem?
 • Certyfikat rezydencji. Stanowisko Ministerstwa Finansów w sprawie pisemnych oświadczeń obywateli z Ukrainy dotyczące rezydencji podatkowej.
 • Obowiązki płatnika dla rezydenta i nierezydenta, deklaracje: PIT-11, IFT-1/IFT-1R

 

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

 

INFORMACJE DODATKOWE

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia poprzez formularz online na stronie internetowej (zielony kafelek zapisz się) oraz dokonanie wpłaty na nasze konto Santander Bank Polska S.A. 80 1500 1722 1217 2010 4781 0000 do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) przesłana na adres biuro@szczecin.skwp.pl najpóźniej do dnia poprzedzającego szkolenie.  Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

al. Papieża Jana Pawła II nr 11
70-415 Szczecin

tel. 91 433 98 32


Santander Bank Polska S.A. 80 1500 1722 1217 2010 4781 0000