Miasto:
Szczecin
Typ:
Kurs długi
Tryb:
sobota i środa
Opłata:
2500,- zł od osoby
2375,- zł Cena dla członków SKwP O/O w Szczecine
Raty:
500,- zł 26.01.2023 r. ,
500,- zł 26.02.2023 r. ,
500,- zł 26.03.2023 r. ,
500,- zł 26.04.2023 r. ,
500,- zł 26.05.2023 r. ,
Zapisz się

Czas trwania, liczba godzin kształcenia i sposób organizacji kursu

Czas trwania kursu wynosi 100 godzin lekcyjnych; godzina lekcyjna to 45 minut. Kurs realizowany jest w systemie stacjonarnym przez niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (SKwP). Egzamin trwa 4 godziny lekcyjne wliczone w czas trwania kursu.

Planuje się prowadzenie zajęć w soboty w godzinach 9:00-15:00.

 

Proces kształcenia oparty jest o:

 1. zajęcia wykładowe, wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi (studia przypadków i ich analiza, praca zespołowa, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów,
 2. materiały szkoleniowe, w tym: materiały szkoleniowe przygotowane przez wykładowcę, przepisy prawa, materiały poglądowe (przykłady dokumentów),
 3. naukę własną uczestnika.

Oznacza to, że wiedza przekazana podczas zajęć będzie ugruntowana na zajęciach w trakcie ćwiczeń oraz w drodze samodzielnego studiowania materiałów szkoleniowych, rozwiązywania przygotowanych przez wykładowcę ćwiczeń praktycznych oraz korzystania z notatek własnych uczestnika.

Wymagania wstępne dla uczestników kursu

Adresatami kursu są w szczególności pracownicy działów kadr, płac i księgowi oraz osoby, które posiadają podstawowe informacje z zakresu prawa pracy i :

 1. chcą pogłębić swoją wiedzę w zakresie sporządzania dokumentacji personalnej oraz stosowania prawa pracy w praktyce,
 2. chcą nauczyć się nie tylko podstawowych sposobów naliczania i rozliczania urlopów pracowniczych oraz czasu pracy, ale opanować metody rozliczania poszczególnych absencji i godzin pracy wraz z godzinami nadliczbowymi w różnych systemach czasu pracy i przy różnej długości okresów rozliczeniowych,
 3. pragną poznać zasady oddelegowania pracowników za granicę oraz zatrudniania obcokrajowców pracujących w Polsce,
 4. chcą nauczyć się lub uszczegółowić swoją wiedzę z zakresu przygotowywania dokumentacji pracowniczej w trudnych sytuacjach: kary porządkowe, rozwiązywanie umów o pracę zawartych na czas nieokreślony oraz wypowiedzenia zmieniające warunki pracy lub płacy,
 5. chcą poznać stanowisko organów urzędowych i sądownictwa na zagadnienia kadrowe budzące wątpliwości i będące przedmiotem roszczeń pracowniczych,
 6. nie zajmowały się zagadnieniami z zakresu prowadzenia dokumentacji kadrowej przez okres od kilku miesięcy do kilku lat i chcą uaktualnić swoją wiedzę przed powrotem do pracy,
 7. pragną odświeżyć lub uporządkować swoją wiedzę w tej dziedzinie zdobywaną w praktyce i podczas szkoleń jednodniowych.

Cele kształcenia i sposoby ich osiągania

Celem kształcenia jest poznanie przez uczestników zasad prowadzenia i archiwizowania oraz bieżącego sporządzania dokumentacji personalnej wraz z tajnikami rozliczania czasu pracy oraz właściwego udzielania urlopów i innych zwolnień od pracy. W ramach poznawania poszczególnych zagadnień ze wskazaniem obowiązków stron stosunku pracy i innych form zatrudnienia można także poznać zasady przygotowania zakładu pracy do ewentualnej kontroli Państwowej Inspekcji Pracy lub innych organów kontrolnych w praktyce. Kurs umożliwi połączenie umiejętności teoretycznych z nauką praktyczną, którą uczestnik potrafi wykorzystać, prowadząc dokumentację osobową w sposób zgodny z przepisami w każdym wymiarze, także poprzez prowadzenie właściwej ewidencji czasu pracy i nieobecności pracowniczych.

Celem kursu, jest doskonalenie wiedzy osób zajmujących się dokumentacją personalną oraz sprawami osobowymi pracowników. Uczestnik kursu nie tylko poszerzy swoją wiedzę, ale utrwali ją podczas licznych zadań do samodzielnego rozwiązania oraz ćwiczeń na konkretnych kazusach oraz ćwiczeń podczas zajęć. Celem kursu jest opanowanie praktycznych aspektów stosowania prawa pracy na co dzień, tak by minimalizować ryzyko popełnienia błędów oraz poznać zależności pomiędzy poszczególnymi procesami kadrowymi pracodawcy.

Celem kształcenia jest przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu specjalista ds. kadr Przygotowanie to ma charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny, tak aby po zakończeniu kursu absolwent posiadał wiedzę i umiejętności określone w przedstawionym programie nauczania.

Realizacja zakładanego celu kształcenia następuje poprzez:

 1. aktywny udział uczestnika w zajęciach,
 2. naukę własną uczestnika, w tym rozwiązywanie zadań domowych,
 3. studiowanie literatury przedmiotu, treści aktów prawnych, stanowisk urzędowych i wybranego orzecznictwa,
 4. prace kontrolne w postaci testów, zadań lub innych form.

Plan nauczania

Program nauczania obejmuje 100 godzin dydaktycznych składających się na:

- prawo pracy w praktyce 48 godziny
- czas pracy w praktyce 32 godziny
- urlopy i uprawnienia rodzicielskie w praktyce 16 godziny
- egzamin wewnętrzny   4 godziny

Treści nauczania w zakresie poszczególnych zajęć

I. Dokumentacja osobowa pracowników – wewnątrzzakładowe zasady a uregulowania prawne i dobre praktyki

 1. Aspekty prawne nawiązywania stosunku pracy – przypomnienie;
 2. Regulacje wewnętrzne a zapisy umowy o pracę;
 3. Umowa o pracę;
 4. Obowiązki pracodawcy i pracownika;
 5. Sporządzanie i archiwizowanie dokumentacji personalnej;
 6. Przedstawiciele pracowników w zakładach pracy i ich rola oraz zakres współpracy z pracodawcą i pracownikiem;
 7. Sankcje za nieprzestrzeganie obowiązków pracodawcy wobec pracowników i odpowiedzialność, jaką ponosi pracodawca za wykroczenia przeciw prawom;
 8. Roszczenia ze stosunku pracy w praktyce;
 9. Proces kadrowy w zakładzie pracy – czyli „cykl życia” osób zatrudnionych wraz z jego kluczowymi elementami, ewidencjami i obowiązkami wobec organów zewnętrznych oraz metodami weryfikacji poprawności sporządzanej i przechowywanej dokumentacji osobowej;
 10. Ewidencje i statystyki personalne osób zatrudnionych – ich monitorowanie, nadzorowanie i raportowanie wewnętrzne i zewnętrzne.

II. Rozwiązywanie stosunku pracy, odpowiedzialność pracodawcy, postępowanie sądowe
a roszczenia ze stosunku pracy - w świetle orzecznictwa, PIP oraz MRPiPS

 1. Rozwiązywanie stosunku pracy:
 2. Sporządzanie dokumentacji dotyczącej rozwiązania umowy o pracę;
 3. Treść świadectwa pracy i jego znaczenie w zakresie rozliczania absencji pracowniczych, w tym nieobecności dotyczących choroby i macierzyństwa, jak również innych uprawnień pracowniczych i obowiązków pracodawcy wobec podmiotów zewnętrznych;
 4. Polityka antydyskryminacyjna i antymobbingowa pracodawcy w praktyce.

III. Czas pracy – uregulowania prawne i aspekty praktyczne rozliczania

 1. Analiza praktyczna pojęcia „pozostawania w dyspozycji pracodawcy” – rozpoczęcie i zakończenie;
 2. Pojęcia związane z czasem pracy;
 3. Norma a wymiar czasu pracy;
 4. Analiza prawna okresów odpoczynku;
 5. Czas pracy w wybranych grupach zawodowych – praktyczna;
 6. Analiza systemów czasu pracy;
 7. Analiza praktyczna czynności związanych z planowaniem czasu pracy;
 8. Sposoby wprowadzania systemów i rozkładów czasu;
 9. Praca w godzinach nadliczbowych;
 10. Praca w niedziele i święta oraz dni wolne;
 11. Czas pracy kadry zarządzającej;
 12. Dyżur, podróż służbowa oraz szkolenia a czas;
 13. Ewidencja czasu pracy w praktyce – w tym wyjścia prywatne, zwolnienia od pracy i inne nieobecności.

IV. Urlopy i nieobecności pracownicze oraz uprawnienia związane z rodzicielstwem w praktyce

 1. Urlopy wypoczynkowe i inne zwolnienia od pracy;
 2. Uprawnienie pracownicze – urlop macierzyński, urlop rodzicielski i urlop ojcowski – zasady przyznawania, dokumentowania i wypłacania. Zmiany obowiązujące od 2016 roku w zakresie uprawnień rodzicielskich dla pracowników i wypłaty zasiłku macierzyńskiego dla osób niebędących pracownikami;
 3. Urlop macierzyński w praktyce;
 4. Urlop ojcowski w praktyce;
 5. Urlop wychowawczy po nowelizacji Kodeksu pracy w praktyce;
 6. Dodatkowe przywileje rodziców;
 7. Obniżenie wymiaru etatu pracowników uprawnionych do urlopu wychowawczego a ochrona;
 8. Uprawnienia rodzicielskie dla ubezpieczonych nie będących pracownikami w praktyce;
 9. Wzory wniosków o udzielanie uprawnień rodzicielskich – dokumentowanie prawa do świadczeń.

V. Sporządzanie dokumentacji dotyczącej zatrudniania osób niebędących pracownikami

 1. Umowa o pracę – a umowy cywilnoprawne - najważniejsze informacje;
 2. Forma i treść dokumentacji osób niebędących pracownikami w zakresie nawiązywania współpracy, zmieniania warunków współpracy, rozwiązywania umów i zakończenia współpracy.

VI. Sporządzanie dokumentacji dotyczącej zatrudnienia obcokrajowców w Polsce oraz delegowania pracowników zatrudnionych w kraju do pracy za granicą

 1. Procedura zatrudnienia pracownika z zagranicy w Polsce;
 2. Konsekwencje zatrudnienia cudzoziemca bez wymaganego zezwolenia na pracę;
 3. Obowiązki pracodawcy w zakresie legalizacji zatrudnienia cudzoziemców w Polsce;
 4. Delegowanie pracowników w ramach swobody świadczenia usług;
 5. Zasady delegowania pracowników za granicę;
 6. Porównanie zasad zatrudniania Polaków w kraju i za granicą.

VII. Nadzorowanie obsługi spraw kadrowych w ujęciu praktycznym

 1. Istota wewnątrzzakładowych regulacji dotyczących zatrudniania pracowników i osób nie będących pracownikami w odniesieniu do:
 2. Organizacja procesów kadrowych i ich bieżące monitorowanie z uwzględnieniem specyfiki zakładu pracy, prowadzonych statystyk i zastosowanych rozwiązań techniczno-organizacyjnych.

Opis efektów kształcenia

Efektem kształcenia powinna być zaktualizowana wiedza zawodowa i umiejętności zawodowe uczestnika z zakresu przepisów dotyczących prawa pracy. W wyniku ukończenia kursu osoba:

 1. potrafi sporządzić wzory np. kwestionariuszy, oświadczeń, umów o pracę, umów dla osób niebędących pracownikami, porozumień, wypowiedzeń zmieniających warunki pracy i płacy, wniosków dotyczących uprawnień pracowniczych;
 2. potrafi wyznaczać poszczególne etapy obsługi kadrowej osób zatrudnionych, w tym sposób i miejsce przechowywania i archiwizowania dokumentacji oraz czynności związane z obowiązkami i uprawnieniami wobec osób zatrudnianych;
 3. potrafi opisywać zasady ewidencjonowania oraz rozliczania absencji i czasu pracy;
 4. potrafi zweryfikować poprawność oraz kompletność złożonych kwestionariuszy i oświadczeń wymaganych od osób zatrudnionych w ramach stosunku pracy i innych form zatrudnienia;
 5. potrafi sporządzić np. umowy i inne wymagane dokumenty dotyczące zatrudniania pracowników i osób niebędących pracownikami, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wewnątrzzakładowymi procedurami i instrukcjami;
 6. potrafi sporządzić dokumentację np. potwierdzającą jednostronne i dwustronne czynności prawne wynikające z przebiegu zatrudnienia/współpracy, dotyczącej rozwiązania stosunku pracy i zakończenia współpracy z osobami niebędącymi pracownikami, związanej z wymierzaniem kar porządkowych pracownikom;
 7. potrafi rozliczać należne urlopy pracownicze;
 8. potrafi rozliczać nieobecność i czas pracy;
 9. potrafi zidentyfikować obowiązki oraz uprawnienia wynikające  z zatrudniania pracowników i osób niebędących pracownikami;
 10. zna zasady organizacji i porządku w procesie pracy zawarte np. w regulaminach i wewnątrzzakładowych procedurach, instrukcjach oraz innych wewnątrzzakładowych regulacjach;
 11. potrafi zweryfikować elementy procesów kadrowych, np. rozliczanie czasu pracy, wykorzystywanie uprawnień pracowniczych i sposób prowadzenia dokumentacji;
 12. posiada znajomość czynności mających na celu skorygowanie i wyeliminowanie niewłaściwych działań w procesie kadrowym;
 13. potrafi zweryfikować zestawienia dotyczące np. fluktuacji, absencji chorobowej, rozkładu wieku pracowników, niewykorzystanych urlopów wypoczynkowych, godzin nadliczbowych;
 14. potrafi zweryfikować dane dotyczące wykorzystania i rozliczania świadczeń pozapłacowych.

Sposoby i forma zaliczenia

Uczestnicy kończący kurs muszą wykazać się wiedzą i umiejętnościami określonymi w „Opisie efektów kształcenia” niniejszego programu. Osiągnięcie przez nich tych umiejętności będzie oceniane na podstawie  egzaminu wewnętrznego.

Warunkiem ukończenia kursu i otrzymania przez uczestnika zaświadczenia, określonego rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych,  jest:

 1. aktywne uczestnictwo w minimum 70% zajęć dydaktycznych;
 2. przystąpienie do egzaminu wewnętrznego i uzyskanie co najmniej 50% ogólnej liczby punktów.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

al. Papieża Jana Pawła II nr 11
70-415 Szczecin

tel. 91 433 98 32


Santander Bank Polska S.A. 80 1500 1722 1217 2010 4781 0000