Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img III stopień - Kurs dla kandydatów na głównego księgowego

III stopień - Kurs dla kandydatów na głównego księgowego

Miasto:
Szczecin
Data rozpoczęcia:
jesień 2019
Typ:
kurs długi
Tryb:
sobota
Opłata:
3680,- zł od osoby,
zapisz się

Możliwość płatności za kurs w siedmiu ratach.

CEL KSZTAŁCENIA

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie głównego księgowego. Przygotowanie to ma mieć charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny. Ponadto absolwent ma rozumieć potrzebę stosowania w praktyce zasad etyki zawodowej opisanych w Kodeksie zawodowej etyki w rachunkowości.

Realizacja zakładanego celu kształcenia następuje poprzez:
1. Aktywny udział słuchaczy w zajęciach
2. Naukę własną słuchacza, w tym rozwiązywanie zadań domowych
3. Studiowanie literatury przedmiotu
4. Prace kontrolne w postaci testów, zadań lub innych form

 

SYLWETKA SŁUCHACZA

Zakłada się, że słuchaczami kursu dla kandydatów na głównych księgowych mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie oraz wiedzę i umiejętności specjalisty ds. rachunkowości ( poziom II stopnia ). Osoby takie powinny również prezentować wysokie wartości etyczne i być zaangażowane w ustawiczny rozwój i naukę przez cały okres pracy w zawodzie księgowego.

 

ORGANIZACJA PROCESU DYDAKTYCZNEGO

Szkolenie swoim zakresem obejmuje 204 godziny zajęć (jedna godzina lekcyjna to 45 minut).
Zajęcia odbywać się będą co tydzień, w sobotę (z pominięciem świąt, długich weekendów i wakacji), w godzinach od 9:00 do 15:00 (po 7 godzin lekcyjnych) poza Siedzibą Stowarzyszenia.

Jednocześnie informujemy, że kandydaci zgłoszeni na kurs zobowiązani są przystąpić na wstępie do egzaminu, który pozwoli nam ocenić Państwa dotychczasową wiedzę z zakresu rachunkowości, podatków i prawa.

Egzamin ten będzie mieć formę testu pisemnego i odbywać się będzie w Siedzibie Stowarzyszenia na ok. 7 dni przed rozpoczęciem kursu.

O terminie testu poinformujemy osoby zgłoszone na kurs odrębnym pismem.

Absolwenci kursu II stopnia - dla kandydatów na specjalistów ds. rachunkowości - są zwolnieni z pisania testu wstępnego.

W czasie trwania kursu słuchacze mogą być poddawani częściowym sprawdzianom wiadomości ze wszystkich przedmiotów objętych programem nauczania - w formie pisemnych prac kontrolnych.

Wiedza przekazywana podczas zajęć będzie ugruntowana w trakcie ćwiczeń oraz w drodze samodzielnego studiowania materiałów szkoleniowych, rozwiązywania przygotowanych przez wykładowcę zadań oraz korzystania z notatek własnych słuchacza.

Po zakończeniu zajęć dydaktycznych słuchacze przystępują do czterogodzinnego, pisemnego egzaminu końcowego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez organizatora kursu.

Pozytywna ocena uzyskana na egzaminie końcowym (oraz frekwencja min. 70% obecności) stanowić będzie podstawę do otrzymania zaświadczeń o ukończeniu kursu.

 

METODYKA PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Proces przyswojenia wiedzy objętej programem nauczania oparty jest o zajęcia wykładowo - seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, podręczniki i naukę własną słuchacza. Wykładowcy podczas prowadzenia zajęć odwoływać się będą do obecnie obowiązujących przepisów oraz do własnych doświadczeń zawodowych.

 

ZAKRES TEMATYCZNY:

  Zaawansowana rachunkowość finansowa z elementami etyki zawodowej i technologii IT
1. Krajowe regulacje rachunkowości (UoR, KSR) i ich powiązanie z regulacjami ponadnarodowymi (Dyrektywy UE, MSR/MSSF)
2. Organizacja rachunkowości i kontroli wewnętrznej
3. Odroczony podatek dochodowy
4. Wycena składników aktywów działalności operacyjnej - z uwzględnieniem skutków podatkowych
5. Aktywa i zobowiązania związane z działalnością inwestycyjną - z uwzględnieniem skutków podatkowych
6. Kapitały i fundusze własne - z uwzględnieniem skutków podatkowych
7. Zobowiązania, fundusze specjalne, rezerwy, rozliczenia międzyokresowe - z uwzględnieniem skutków podatkowych
8. Pozostałe wybrane aktywa i zobowiązania (leasing, kontrakty długoterminowe) - z uwzględnieniem skutków podatkowych
9. Etyka i wartości zawodowe - szczególne wymagania w zakresie etyki zawodowej w rachunkowości na szczeblach decyzyjnych
Łącznie: 72 godziny

Rachunek kosztów, podstawy rachunkowości zarządczej i zarządzania finansami
1. Rachunek kosztów
2. Podstawy rachunkowości zarządczej
3. Podstawy zarządzania finansami
Łącznie: 44 godziny

Sprawozdania finansowe i ich analiza
1. Ogólna charakterystyka jednostkowych sprawozdań finansowych
2. Rachunek przepływów pieniężnych
3. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
4. Sprawozdanie z działalności
5. Konsolidacja sprawozdań finansowych
6. Analiza finansowa jako narzędzie oceny kondycji ekonomicznej jednostki gospodarczej
Łącznie: 32 godziny

Prawo podatkowe - z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa i interpretacji
1. Podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych - praktyczne problemy
z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa i interpretacji
2. Podatek od towarów i usług - praktyczne problemy z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa i interpretacji
3. Podatkowe prawo międzynarodowe w kontekście przepisów krajowych
4. Prawo karne skarbowe i postępowanie podatkowe
Łącznie: 44 godziny

Prawo gospodarcze - wybrane zagadnienia
1. Wybrane obowiązki i prawa przedsiębiorcy
2. Wybrane zagadnienia z kodeksu spółek handlowych i kodeksu cywilnego w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa
3. Obowiązki przedsiębiorców wynikające z innych wybranych regulacji prawnych (m.in. ochrona środowiska, prawo dewizowe)
Łącznie: 8 godzin

Pisemny egzamin końcowy - 4 godziny

 

UWAGI KOŃCOWE

Cena zawiera w sobie koszt materiałów szkoleniowych.
Istnieje możliwość płatności w siedmiu ratach.

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 91 433 98 32

fax. 91 488 19 29

e-mail: biuro@szczecin.skwp.pl

Pracujemy w godz.:
poniedziałek 8:00 - 16:30
wtorek-piątek 8:00 - 16:00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@szczecin.skwp.pl