Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img II stopień - Kurs dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości

II stopień - Kurs dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości

Miasto:
Szczecin
Data rozpoczęcia:
jesień 2019
Typ:
kurs długi
Tryb:
sobota
Opłata:
3100,- zł od osoby,
zapisz się

Możliwość płatności za kurs w siedmiu ratach.

CEL KSZTAŁCENIA

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie specjalisty ds. rachunkowości (poziom samodzielnego księgowego). Przygotowanie to ma mieć charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny. Ponadto absolwent ma rozumieć potrzebę stosowania w praktyce zasad etyki zawodowej opisanych w Kodeksie zawodowej etyki w rachunkowości.

Realizacja zakładanego celu kształcenia następuje poprzez:
1. Aktywny udział słuchaczy w zajęciach
2. Naukę własną słuchacza, w tym rozwiązywanie zadań domowych
3. Studiowanie literatury przedmiotu
4. Prace kontrolne w postaci testów, zadań lub innych form

SYLWETKA SŁUCHACZA

Zakłada się, że słuchaczami kursu dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie oraz wiedzę i umiejętności księgowego (poziom I stopnia). Osoby takie powinny również prezentować wysokie wartości etyczne i być zaangażowane w ustawiczny rozwój i naukę przez cały okres pracy w zawodzie księgowego.

 

ORGANIZACJA PROCESU DYDAKTYCZNEGO

Szkolenie swoim zakresem obejmuje 181 godzin zajęć (jedna godzina lekcyjna to 45 minut). Zajęcia odbywać się będą co tydzień, w sobotę (z pominięciem świąt, długich weekendów i wakacji), w godzinach od 9:00 do 15:00 (po 7 godzin lekcyjnych) poza Siedzibą Stowarzyszenia.

Jednocześnie informujemy, że kandydaci zgłoszeni na kurs zobowiązani są przystąpić na wstępie do egzaminu, który pozwoli nam ocenić Państwa dotychczasową wiedzę z zakresu podstaw rachunkowości.

Egzamin ten będzie mieć formę testu pisemnego i odbywać się będzie w Siedzibie Stowarzyszenia na ok. 7 dni przed rozpoczęciem kursu.

O terminie testu poinformujemy osoby zgłoszone na kurs odrębnym pismem.

Absolwenci kursu I stopnia - dla kandydatów na księgowego - są zwolnieni z pisania testu wstępnego.

W czasie trwania kursu słuchacze mogą być poddawani częściowym sprawdzianom wiadomości ze wszystkich przedmiotów objętych programem nauczania - w formie pisemnych prac kontrolnych.

Wiedza przekazywana podczas zajęć będzie ugruntowana w trakcie ćwiczeń oraz w drodze samodzielnego studiowania materiałów szkoleniowych, rozwiązywania przygotowanych przez wykładowcę zadań oraz korzystania z notatek własnych słuchacza.

Po zakończeniu zajęć dydaktycznych słuchacze przystępują do czterogodzinnego, pisemnego egzaminu końcowego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez organizatora kursu.

Pozytywna ocena uzyskana na egzaminie końcowym (oraz frekwencja min. 70% obecności) stanowić będzie podstawę do otrzymania zaświadczeń o ukończeniu kursu.

 

METODYKA PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Proces przyswojenia wiedzy objętej programem nauczania oparty jest o zajęcia wykładowo - seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, podręczniki i naukę własną słuchacza. Wykładowcy podczas prowadzenia zajęć odwoływać się będą do obecnie obowiązujących przepisów oraz do własnych doświadczeń zawodowych.

 

ZAKRES TEMATYCZNY

Rachunkowość finansowa z elementami etyki zawodowej:
1. Zagadnienia organizacji rachunkowości
2. Zagadnienia IT
3. Aktywa pieniężne, kredyty bankowe i pożyczki
4. Rozrachunki
5. Materiały i towary
6. Niefinansowe aktywa trwałe
7. Inwestycje i zobowiązania finansowe
8. Kapitały (fundusze) własne
9. Rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe
10. Przychody i koszty podstawowej działalności operacyjnej
11. Wynik finansowy
12. Podstawowe elementy jednostkowego sprawozdania finansowego
13. Zasady zawodowej etyki w rachunkowości
Łącznie: 120 godzin

Prawo podatkowe:
1. Podatek od towarów i usług (VAT)
2. Formy prowadzenia działalności gospodarczej a opodatkowanie dochodów
3. Podatek dochodowy w działalności gospodarczej (CIT i PIT)
4. Podmiot gospodarczy jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy, umów cywilnoprawnych i innych świadczeń dla pracowników (PIT)
5. Podatki kosztowe i opłaty
6. Wybrane problemy Ordynacji podatkowej
Łącznie: 32 godziny

Wybrane problemy prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i prawa gospodarczego:
1. Prawo pracy
2. Prawo ubezpieczeń społecznych
3. Prawo gospodarcze
Łącznie: 25 godzin

Pisemny egzamin końcowy - 4 godziny

 

UWAGI KOŃCOWE

Cena zawiera w sobie koszt materiałów szkoleniowych.

Istnieje możliwość płatności w siedmiu ratach.

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 91 433 98 32

fax. 91 488 19 29

e-mail: biuro@szczecin.skwp.pl

Pracujemy w godz.:
poniedziałek 8:00 - 16:30
wtorek-piątek 8:00 - 16:00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@szczecin.skwp.pl