Miasto:
Szczecin
Typ:
Kurs długi
Tryb:
sobota
Opłata:
1680,- zł od osoby
1596,- zł Cena dla członków SKwP O/O Szczecin
Raty:
680,- zł rata 1 - 20.03.2023 r. ,
500,- zł rata 2 - 14.04.2023 r. ,
500,- zł rata 3 - 10.06.2023 r. (dla członków 416 zł) ,
Zapisz się

CEL KSZTAŁCENIA

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie księgowego. Przygotowanie to ma mieć charakter zarówno teoretyczny jak i praktyczny. Ponadto absolwent ma rozumieć potrzebę stosowania w praktyce zasad etyki zawodowej opisanych w Kodeksie zawodowej etyki w rachunkowości.

Realizacja zakładanego celu kształcenia następuje poprzez:
1. Aktywny udział słuchaczy w zajęciach
2. Naukę własną słuchacza, w tym rozwiązywanie zadań domowych.
3. Studiowanie literatury przedmiotu.
4. Prace kontrolne w postaci testów, zadań lub innych form

SYLWETKA SŁUCHACZA

Słuchaczami kursu dla kandydatów na księgowego mogą być osoby posiadające co najmniej średnie wykształcenie, prezentujące wysokie wartości etyczne oraz zaangażowane w ustawiczny rozwój i naukę przez cały okres pracy w zawodzie księgowego.

ORGANIZACJA PROCESU DYDAKTYCZNEGO

Szkolenie swoim zakresem obejmuje 82 godziny zajęć (jedna godzina lekcyjna to 45 minut). Zajęcia odbywać się będą  raz w tygodniu, w soboty (z pominięciem świąt, długich weekendów), w godzinach od 8:30 do 15:05 zgodnie z harmonogramem:

sobota, 25 marzec 2023 8 08:30 15:05
sobota, 1 kwiecień 2023 8 08:30 15:05
sobota, 15 kwiecień 2023 8 08:30 15:05
sobota, 22 kwiecień 2023 8 08:30 15:05
sobota, 13 maj 2023 8 08:30 15:05
sobota, 20 maj 2023 8 08:30 15:05
sobota, 27 maj 2023 8 08:30 15:05
sobota, 3 czerwiec 2023 8 08:30 15:05
sobota, 17 czerwiec 2023 8 08:30 15:05
sobota, 24 czerwiec 2023 8 08:30 15:05
sobota, 1 lipiec 2023  EGZAMIN

Uwaga!

  • W przypadkach uzasadnionych spowodowanych, np. chorobą wykładowcy, brakiem prądu, Stowarzyszenie zastrzega

sobie prawo do zmiany grafiku zajęć.

  • Jednostka dydaktyczna oznacza 45 min. zajęć.

 

W czasie trwania kursu słuchacze mogą być poddawani częściowym sprawdzianom wiadomości z przedmiotu objętego programem nauczania.

Wiedza przekazywana podczas zajęć będzie ugruntowana w trakcie ćwiczeń oraz w drodze samodzielnego studiowania materiałów szkoleniowych, rozwiązywania przygotowanych przez wykładowcę zadań oraz korzystania z notatek własnych słuchacza.

Po zakończeniu zajęć dydaktycznych słuchacze przystępują do dwugodzinnego, pisemnego egzaminu końcowego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez organizatora kursu.

Pozytywna ocena uzyskana na egzaminie końcowym (oraz frekwencja min. 70% obecności) stanowić będzie podstawę do otrzymania zaświadczeń o ukończeniu kursu.

METODYKA PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Proces przyswojenia wiedzy objętej programem nauczania oparty jest o zajęcia wykładowo - seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, podręczniki oraz naukę własną słuchacza. Wykładowcy podczas prowadzenia zajęć odwoływać się będą do obecnie obowiązujących przepisów oraz do własnych doświadczeń zawodowych.

ZAKRES TEMATYCZNY

Podstawy rachunkowości finansowej z elementami etyki zawodowej:
1. Organizacja działalności gospodarczej - wiadomości wstępne.
2. Rachunkowość jako system informacyjny.
3. Charakterystyka aktywów i pasywów
4. Operacje gospodarcze
5. Dowody księgowe
6. Zasady ewidencji operacji gospodarczych w księgach rachunkowych.
7. Wycena, dokumentowanie i ewidencja podstawowych operacji gospodarczych.
8. Ewidencja operacji gospodarczych kształtujących wynik finansowy.
9. Sporządzanie sprawozdania finansowego jednostek, w których występują podstawowe, typowe operacje gospodarcze.
10. Studium przypadku - od bilansu otwarcia do bilansu zamknięcia i rachunku zysków i strat.
11. Podstawy etyki w działalności gospodarczej i zawodowej.
12. Ogólne zasady funkcjonowania systemu finansowo-księgowego do prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Łącznie: 72 godziny

Wybrane zagadnienia publicznoprawne:
1. System podatkowy w Polsce.
2. Podatek od towarów i sług (VAT - podstawowe zagadnienia).
3. Podatki dochodowe - ogólne zasady i formy opodatkowania działalności gospodarczej.
4. Podatki i opłaty obciążające przedsiębiorstwa - ogólna charakterystyka.
5. Składki rozliczane z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych - ich rodzaje i ogólne zasady rozliczania.
Łącznie: 8 godzin

Pisemny egzamin końcowy - 2 godziny

UWAGI KOŃCOWE  

Cena zawiera w sobie koszt materiałów szkoleniowych.
Istnieje możliwość płatności w trzech ratach.

 

Subskrypcja serwisu rachunkowość.com.pl w cenie kursu

1. W cenie kursu uczestnik otrzymuje dostęp do pełnej treści artykułów zamieszczonych w serwisie rachunkowość.com.pl. - przez okres 3 miesięcy.

Co obejmuje oferta?:

  • bieżące i archiwalne wydania miesięcznika "Rachunkowość" i "Rachunkowość i Podatki„
  • dostęp do większości książek*, w tym:

-Likwidacja i upadłość podmiotów gospodarczych – aspekty bilansowe i podatkowe link 

-Rachunkowość Zarządcza - Od kosztów do wartości link

-Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej a ustawa o rachunkowości link

2. Po zakończeniu okresu bezpłatnej subskrypcji, uczestnik szkolenia korzystający z oferty, otrzymuje zniżkę do 15 % na zakup dostępu do dalszego korzystania.

* z wyłączeniem "Zamknięcia roku".

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

al. Papieża Jana Pawła II nr 11
70-415 Szczecin

tel. 91 433 98 32


Santander Bank Polska S.A. 80 1500 1722 1217 2010 4781 0000