Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img I stopień - Kurs podstaw rachunkowości - dla kandydatów na księgowego

I stopień - Kurs podstaw rachunkowości - dla kandydatów na księgowego

Miasto:
Szczecin
Data rozpoczęcia:
2019-10-05
Typ:
kurs długi
Tryb:
sobota
Opłata:
1290,- zł od osoby,
Raty:
Istnieje możliwość zapłaty w dwóch ratach:
690,- płatne do dnia rozpoczęcia kursu;
600,- płatne w trakcie kursu;
brak miejsc

CEL KSZTAŁCENIA

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie księgowego. Przygotowanie to ma mieć charakter zarówno teoretyczny jak i praktyczny. Ponadto absolwent ma rozumieć potrzebę stosowania w praktyce zasad etyki zawodowej opisanych w Kodeksie zawodowej etyki w rachunkowości.

Realizacja zakładanego celu kształcenia następuje poprzez:
1. Aktywny udział słuchaczy w zajęciach
2. Naukę własną słuchacza, w tym rozwiązywanie zadań domowych.
3. Studiowanie literatury przedmiotu.
4. Prace kontrolne w postaci testów, zadań lub innych form

SYLWETKA SŁUCHACZA

Słuchaczami kursu dla kandydatów na księgowego mogą być osoby posiadające co najmniej średnie wykształcenie, prezentujące wysokie wartości etyczne oraz zaangażowane w ustawiczny rozwój i naukę przez cały okres pracy w zawodzie księgowego.

ORGANIZACJA PROCESU DYDAKTYCZNEGO

Szkolenie swoim zakresem obejmuje 82 godziny zajęć (jedna godzina lekcyjna to 45 minut). Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu, w soboty (z pominięciem świąt, długich weekendów i wakacji), w godzinach od 9:00 do 15:00 (po 7 godzin lekcyjnych) poza Siedzibą Stowarzyszenia.

W czasie trwania kursu słuchacze mogą być poddawani częściowym sprawdzianom wiadomości z przedmiotu objętego programem nauczania.

Wiedza przekazywana podczas zajęć będzie ugruntowana w trakcie ćwiczeń oraz w drodze samodzielnego studiowania materiałów szkoleniowych, rozwiązywania przygotowanych przez wykładowcę zadań oraz korzystania z notatek własnych słuchacza.

Po zakończeniu zajęć dydaktycznych słuchacze przystępują do dwugodzinnego, pisemnego egzaminu końcowego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez organizatora kursu. 

Pozytywna ocena uzyskana na egzaminie końcowym (oraz frekwencja min. 70% obecności) stanowić będzie podstawę do otrzymania zaświadczeń o ukończeniu kursu.

METODYKA PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Proces przyswojenia wiedzy objętej programem nauczania oparty jest o zajęcia wykładowo - seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, podręczniki oraz naukę własną słuchacza. Wykładowcy podczas prowadzenia zajęć odwoływać się będą do obecnie obowiązujących przepisów oraz do własnych doświadczeń zawodowych.

ZAKRES TEMATYCZNY

Podstawy rachunkowości finansowej z elementami etyki zawodowej:
1. Organizacja działalności gospodarczej - wiadomości wstępne
2. Pojęcia wstępne z rachunkowości
3. Charakterystyka aktywów i pasywów
4. Operacje gospodarcze
5. Dowody księgowe
6. Księgi rachunkowe
7. Ewidencja podstawowych operacji bilansowych
8. Ewidencja podstawowych operacji wynikowych
9. Zasady ustalania wyniku finansowego
10. Uproszczone sprawozdanie finansowe
11. Zadanie kompleksowe (od bilansu otwarcia do bilansu zamknięcia i rachunku zysków i strat)
12. Podstawy etyki w działalności gospodarczej i zawodowej
13. Wykorzystanie programów komputerowych w prowadzeniu ksiąg rachunkowych
Łącznie: 72 godziny

Wybrane zagadnienia publicznoprawne:
1. System podatkowy w Polsce i Ordynacja podatkowa
2. VAT - ogólne zasady podatku
3. Podatki dochodowe - formy opodatkowania działalności gospodarczej
4. Ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg podatkowych
5. Ogólne zasady naliczania podatków i opłat obciążających przedsiębiorstwa
6. Podstawy rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
Łącznie: 8 godzin

Pisemny egzamin końcowy - 2 godziny

UWAGI KOŃCOWE  

Cena zawiera w sobie koszt materiałów szkoleniowych.
Istnieje możliwość płatności w dwóch ratach.

brak miejsc

Zapytaj o szkolenie

tel. 91 433 98 32

fax. 91 488 19 29

e-mail: biuro@szczecin.skwp.pl

Pracujemy w godz.:
poniedziałek 8:00 - 16:30
wtorek-piątek 8:00 - 16:00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@szczecin.skwp.pl