Miasto:
Szczecin
Typ:
Kurs długi
Tryb:
sobota
Opłata:
800,- zł od osoby
Zapisz się

Certyfikowany Ekspert Usług Księgowych

CEL KSZTAŁCENIA

Celem kształcenia jest wsparcie rozwoju usług księgowych o wysokiej jakości poprzez przygotowanie kwalifikowanych organizatorów tych usług. Stąd wynika potrzeba szkolenia i przygotowania do pracy kandydatów na certyfikowanych ekspertów usług księgowych. Przygotowanie to ma mieć charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny.

Celem kształcenia jest nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności na poziomie eksperckim, pozwalającym im na profesjonalną organizację usług księgowych i świadczenie ich na jakościowo najwyższym poziomie, z praktycznym stosowaniem zasad etyki zawodowej opisanych w "Kodeksie Zawodowej Etyki w Rachunkowości".

Realizacja zakładanego celu kształcenia następuje poprzez:
1. Aktywny udział słuchaczy w zajęciach;
2. Naukę własną słuchacza, w tym pozalekcyjne rozwiązywanie zadań problemowych;
3. Studiowanie literatury przedmiotu.

Cele kształcenia osiągane są z uwzględnieniem możliwości indywidualnej pracy uczestnika.

SYLWETKA SŁUCHACZA

Uczestnikiem kursu dla kandydatów na certyfikowanego eksperta usług księgowych może być osoba, która:
1.Posiada wykształcenie wyższe i trzyletnią praktykę na samodzielnym stanowisku w księgowości lub wykształcenie średnie i pięcioletnią praktykę na samodzielnym stanowisku w księgowości.
2.Posiada wiedzę i umiejętności zawodowe potwierdzone dokumentem uprawniającym do usługowego prowadzenia ksiąg (certyfikat, zaświadczenie) wydanym przez Ministerstwo Finansów lub wiedzę i umiejętności zawodowe z zakresu rachunkowości, poświadczone przez Stowarzyszenie certyfikatem głównego księgowego lub dyplomowanego księgowego.
3.Rozumie istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.
4.Uznaje potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy związanej z rachunkowością.

Osoby, które spełniają w/w warunki (pkt. 1 – 4) otrzymują po pozytywnym zaliczeniu egzaminu końcowego „Zaświadczenie o ukończeniu kursu” oraz certyfikat „Certyfikowanego Eksperta Usług Księgowych”.

Osoby, które nie spełniają powyższych warunków (głównie pkt. 1 – 2) otrzymują po pozytywnym zaliczeniu egzaminu końcowego jedynie „Zaświadczenie o ukończeniu kursu”.

ORGANIZACJA PROCESU DYDAKTYCZNEGO

Szkolenie swoim zakresem obejmuje 32 godziny zajęć (jedna godzina lekcyjna to 45 minut). Zajęcia odbywać się będą co tydzień, w sobotę, w godzinach od 9:00 do 15:00 (po 7 godzin lekcyjnych) poza Siedzibą Stowarzyszenia.

Jednocześnie informujemy, że kandydaci zgłoszeni na kurs zobowiązani są przystąpić na wstępie do egzaminu, który pozwoli nam ocenić Państwa dotychczasową wiedzę z zakresu rachunkowości i podatków.

Egzamin ten będzie mieć formę testu pisemnego i odbywać się będzie w Siedzibie Stowarzyszenia na ok. 7 dni przed rozpoczęciem kursu.

O terminie testu poinformujemy osoby zgłoszone na kurs odrębnym pismem.

Absolwenci kursu III i IV stopnia - są zwolnieni z pisania testu wstępnego.

W czasie trwania kursu słuchacze mogą być poddawani częściowym sprawdzianom wiadomości ze wszystkich przedmiotów objętych programem nauczania - w formie pisemnych prac kontrolnych.

Wiedza przekazywana podczas zajęć będzie ugruntowana w trakcie ćwiczeń oraz w drodze samodzielnego studiowania materiałów szkoleniowych, rozwiązywania przygotowanych przez wykładowcę zadań oraz korzystania z notatek własnych słuchacza.

Po zakończeniu zajęć dydaktycznych słuchacze przystępują do dwugodzinnego, pisemnego egzaminu końcowego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez organizatora kursu.

Pozytywna ocena uzyskana na egzaminie końcowym (oraz frekwencja min. 70% obecności) stanowić będzie podstawę do otrzymania zaświadczeń o ukończeniu kursu.

METODYKA PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Proces przyswojenia wiedzy objętej programem nauczania oparty jest o zajęcia wykładowo - seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, podręczniki i naukę własną słuchacza. Wykładowcy podczas prowadzenia zajęć odwoływać się będą do obecnie obowiązujących przepisów oraz do własnych doświadczeń zawodowych.

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

1. Zdobycie kompetencji merytorycznych

W wyniku odbytego szkolenia osoba zna:
- zasady organizacji działalności w zakresie usług księgowych,
- warunki umów o świadczenie usług księgowych i zasady negocjacji,
- warunki ubezpieczeń obowiązkowych i zasady ubezpieczeń dobrowolnych, dotyczących działalności w zakresie usług księgowych,
- formy opodatkowania usług księgowych,
- obowiązki biura rachunkowego wobec klientów w zakresie rozliczeń podatkowych, wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz obowiązujące w tym zakresie procedury,
- obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych,
- podstawowe zagadnienia prawa o prowadzeniu działalności gospodarczej,
- zasady organizacji kontroli wewnętrznej przy świadczeniu usług księgowych,
- zasadnicze ryzyka występujące przy prowadzeniu usług księgowych,
- zasady zawodowej etyki w rachunkowości, a także sposoby ich wdrażania do stosowania przez nadzorowany zespół pracowników.

2. Nabycie umiejętności zawodowych

Osoba ubiegająca się o przedmiotowy tytuł:
- potrafi dokonać oceny czynników warunkujących prowadzenie usług księgowych oraz potrafi wykonać czynności niezbędne dla zorganizowania działalności w zakresie usług księgowych,
- potrafi negocjować warunki umowy oraz zredagować treść umowy o świadczenie usług księgowych,
- potrafi dokonać wyboru właściwych rodzajów ubezpieczeń i wynegocjować warunki ich umów,
- potrafi dokonać racjonalnego wyboru formy opodatkowania prowadzonej działalności,
- potrafi wykonywać zadania wynikające z obowiązków ewidencji i rozliczania podatków, wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
- potrafi zorganizować ochronę danych osobowych w prowadzonej działalności usługowej, umie stosować podstawowe zasady prawa gospodarczego,
- potrafi zorganizować system wewnętrznej kontroli w prowadzonej działalności usługowej,
- potrafi zidentyfikować ryzyka występujące w prowadzonej działalności oraz im przeciwdziałać,
- potrafi stwarzać warunki organizacyjne i inne sprzyjające rozwojowi kultury etycznej w obszarze jej odpowiedzialności zawodowej.

3. Nabycie kompetencji personalnych i społecznych

Obok wiedzy i umiejętności zawodowych osoba ubiegająca się o tytuł posiądzie odpowiednie kompetencje personalne i społeczne, co w szczególności oznacza, że:

- ma świadomość potrzeby poszerzania i pogłębiania wiedzy oraz nabywania nowych umiejętności,
- potrafi formułować wnioski na temat właściwego postępowania osobistego i przez nadzorowany personel w zakresie wykonywanej działalności, zgodnie z zawodowymi wartościami i zasadami etyki,
- potrafi rozpoznawać, oceniać i konsultować oraz odpowiednio opracowywać rozwiązania dotyczące złożonych problemów, występujących w prowadzonej działalności.

ZAKRES TEMATYCZNY

1. Organizacja usług księgowych - 6 godzin
2. Umowa o świadczenie usług księgowych -4 godziny
3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej - 2 godziny
4. Ochrona danych osobowych przy świadczeniu usług księgowych - 2 godziny
5. Odpowiedzialność karna skarbowa przy świadczeniu usług księgowych - 2 godziny
6. Obowiązki jednostki świadczącej usługi księgowe w zakresie rozliczeń wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia, podatków i innych świadczeń publicznoprawnych oraz w zakresie ewidencji, sprawozdawczości finansowej i statystycznej - 6 godzin
7. Organizacja systemu kontroli przy świadczeniu usług księgowych - 4 godziny
8. Ryzyka w usługach księgowych - 2 godziny
9. Etyka zawodowa w świadczeniu usług księgowych - 2 godziny
10. Pisemny egzamin końcowy - 2 godziny

UWAGI KOŃCOWE

Cena zawiera w sobie koszt materiałów szkoleniowych.
Istnieje możliwość płatności w dwóch ratach.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Kod rabatowy
Zniżka

Potwierdzam, że jestem członkiem zwyczajnym SKwP O/O w Szczecinie więc przysługuje mi rabat na szkolenie.

Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Potwierdzam, że jestem członkiem zwyczajnym SKwP O/O w Szczecinie więc przysługuje mi rabat na szkolenie.

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Potwierdzam, że jestem członkiem zwyczajnym SKwP O/O w Szczecinie więc przysługuje mi rabat na szkolenie.

Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Potwierdzam, że jestem członkiem zwyczajnym SKwP O/O w Szczecinie więc przysługuje mi rabat na szkolenie.

Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Potwierdzam, że jestem członkiem zwyczajnym SKwP O/O w Szczecinie więc przysługuje mi rabat na szkolenie.

Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Potwierdzam, że jestem członkiem zwyczajnym SKwP O/O w Szczecinie więc przysługuje mi rabat na szkolenie.

Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Potwierdzam, że jestem członkiem zwyczajnym SKwP O/O w Szczecinie więc przysługuje mi rabat na szkolenie.

Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Potwierdzam, że jestem członkiem zwyczajnym SKwP O/O w Szczecinie więc przysługuje mi rabat na szkolenie.

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Potwierdzam, że jestem członkiem zwyczajnym SKwP O/O w Szczecinie więc przysługuje mi rabat na szkolenie.

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Potwierdzam, że jestem członkiem zwyczajnym SKwP O/O w Szczecinie więc przysługuje mi rabat na szkolenie.

Dane do faktury
* pola wymagane

Deklaracja uczestnika szkolenia

al. Papieża Jana Pawła II nr 11
70-415 Szczecin

tel. 91 433 98 32


Santander Bank Polska S.A. 80 1500 1722 1217 2010 4781 0000