Dyrektor
Zarządu Dróg Transportu Miejskiego
ogłasza

NABÓR NA STANOWISKO
URZĘDNICZE

w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego
Ul. Klonowica 5
71-241 Szczecin

Wolne stanowisko urzędnicze:
Inspektor w Dziale Finansowo - Księgowym

Opis stanowiska:
1. Kompleksowa obsługa bankowości elektronicznej iPKObiznes.pl,
2. Naliczanie i ewidencja wysokości wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, interwencyjnych, umowy zlecenia, sporządzanie list płac i ich weryfikacja oraz kontrola pod względem formalno – rachunkowym,
3. Tworzenie list płac i przelewów do wypłaty świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
4. Obsługa programu PŁATNIK oraz sporządzanie koniecznych deklaracji rozliczeniowych,
5. Wystawianie dla ZUS zarobków celem ustalenia wysokości emerytur i rent,
6. Sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych PIT 11 oraz miesięcznych przelewów zaliczek do Urzędu Skarbowego,
7. Sporządzanie i rozliczanie wniosków o refundację z Powiatowego Urzędu Pracy kosztów wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach robót publicznych,
8. Prowadzenie dodatkowego ubezpieczenia na życie dla pracowników,
9. Współpraca z organami, urzędami i instytucjami w zakresie prowadzonych egzekucji z wynagrodzenia pracowników, sporządzanie przelewów zadłużenia oraz pilnowanie prawidłowych potrąceń z wynagrodzenia,
10. Archiwizacja dokumentów.

 

Warunki pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy: Praca będzie odbywała się w budynku administracyjnym, który nie jest wyposażony w windę ani podjazd dla wózków inwalidzkich.

Stanowisko pracy: podstawowy system czasu pracy, 8 godzin dziennie, 40 godzin tygodniowo, pięciodniowy tydzień pracy. Wymagana samodzielność, konieczność szybkiego reagowania, podejmowania decyzji, praca przy komputerze, zmienne tempo pracy.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w listopadzie 2023 r. nie przekroczył 6%.

Wymagania niezbędne:
1. obywatelstwo polskie,
2. wykształcenie minimum średnie,
3. staż pracy minimum 5 lat (wykształcenie średnie) lub 3 lata (wykształcenie wyższe),
4. doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z naliczaniem płac i ich rozliczaniem (US, ZUS),
5. znajomość Ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych i aktów wykonawczych,
6. znajomość Ustawy z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa i aktów wykonawczych,
7. znajomość Ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i aktów
8. Znajomość Ustawy z dnia 26.04.1974 r. Kodeks pracy i aktów wykonawczych,
9. Znajomość Ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych i aktów wykonawczych,
10. wiedza o funkcjonowaniu Zarządu, jego struktury i głównych zadaniach,
11. umiejętność obsługi komputera w szczególności programów Płatnik, Microsoft Word, Excel,
12. umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
13. komunikatywność,
14. nieposzlakowana opinia,
15. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

Wymagania dodatkowe:
1. samodzielność,
2. zaangażowanie,
3. rzetelność,
4. dobra organizacja pracy własnej,
5. zdolność analitycznego myślenia,
6. pracowitość,
7. umiejętność pracy w zespole;

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:
1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,*
2. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV), z podaniem danych umożliwiających kontakt tj. numer telefonu lub adresu e-mail,
3. list motywacyjny,
4. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego
5. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności,
6. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),
7. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
8. oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
9. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
10. oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, (załącznik nr 1)
11. zgoda kandydata do pracy na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji (załącznik nr 1) 12. zgoda kandydata do pracy na przetwarzanie przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego danych osobowych zawartych w ofercie dla celów przyszłych rekrutacji przez Zarząd
Dróg i Transportu Miejskiego z wyłączeniem naborów, o których mowa w art. 12-15 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1260, ze zm.). UWAGA: Niewyrażenie zgody nie będzie skutkować niemożnością realizacji procesu naboru na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Informacje dodatkowe:
* Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Oferty należy składać lub przesyłać:

w terminie do: 12.01.2024 r. (liczy się data wpływu).
• pod adresem:       Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
                                     Dział Kadr i Organizacji (pok. 303)
                                      ul. Klonowica 5
                                     71 – 241 Szczecin
w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Dziale Finansowo - Księgowym”

O zakwalifikowaniu do II etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu 091 48 00 476.

Klauzula informacyjna dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, ul. Klonowica 5, 71-241 Szczecin, adres e-mail: iodo@zditm.szczecin.pl.
2. W Zarządzie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się korespondencyjnie na adres Zarządu jak wyżej w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
3. W związku z przetwarzaniem przez Zarząd, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
1. dostępu do treści danych,
2. sprostowania danych,
3. ograniczenia przetwarzania danych
na zasadach określonych w art. 15, 16 i 18 RODO.
4. Ponadto w przypadku przetwarzania Pana/Pani danych osobowych na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 pkt. a RODO) przysługuje prawo do:
1. usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”),
2. przenoszenia danych,
3. wniesienia sprzeciwu,
4. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania
na zasadach określonych w art. 6, 17, 20, 21 RODO.
5. Z tych praw mogą Państwo skorzystać, składając wniosek w formie pisemnej do Inspektora Ochrony Danych Osobowych na adres jak wyżej.
6. Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich.
7. Państwa dane nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.
8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Zarząd Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pozostałe oferty z tego samego miasta

al. Papieża Jana Pawła II nr 11
70-415 Szczecin

tel. 914339832


Santander Bank Polska S.A. 80 1500 1722 1217 2010 4781 0000