REGULAMIN

Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu na stanowisko GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Myśliborzu.

 

Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Myśliborzu, ul. Celna 21 ogłasza konkurs na stanowisko Głównego Księgowego.

 

Niezbędne wymagania:

 1. Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne (preferowany kierunek – rachunkowość),
 2. Posiada wiedzę teoretyczną i doświadczenie w zakresie finansów i rachunkowości w spółkach prawa handlowego,
 3. Posiada co najmniej pięcioletnie doświadczenie na stanowisku w finansach lub księgowości (preferowane stanowiska kierownicze).

 

Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość przepisów z zakresu ustawy o rachunkowości, ustawy VAT, przepisów dotyczących podatków oraz ubezpieczeń społecznych,
 2. Znajomość przepisów z zakresu spółek handlowych,
 3. Umiejętność kierowania zespołem pracowników,
 4. Samodzielność i operatywność,
 5. Zaangażowanie i dyspozycyjność,
 6. Umiejętność skutecznego komunikowania,
 7. Biegła obsługa komputera (w tym programów księgowych).

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie wszystkich spraw księgowo-finansowych spółki z zachowaniem zasad rachunkowości i innych obowiązujących przepisów finansowych,
 2. Opracowywanie projektów zarządzeń wewnętrznych i poleceń służbowych,
 3. Organizowanie prac księgowości, kalkulacji i sprawozdawczości finansowej,
 4. Nadzór i kontrola w zakresie prawidłowości i rzetelności sporządzania dokumentacji księgowej i płacowej,
 5. Współdziałanie z innymi komórkami spółki, instytucjami i organami administracji,
 6. Opracowywanie planów finansowych spółki, prognoz i raportów z ich wykonania,
 7. Sporządzanie określonej przepisami prawa sprawozdawczości statystycznej i finansowej spółki,
 8. Dysponowanie środkami pieniężnymi spółki.

 

Dokumenty aplikacyjne:

 1. CV,
 2. List motywacyjny,
 3. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 4. Kserokopie świadectw pracy,
 5. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.,
 6. Kwestionariusz osobowy,
 7. Oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 2,

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.), prosimy o umieszczenie w dokumentach następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy w celu udziału w procesie rekrutacji przez PGKiM Sp. z o.o., ul. Celna 21, 74-300 Myślibórz.

 

Zarząd PGKiM Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. Dokumenty aplikacyjne prosimy składać:

-   w siedzibie spółki w sekretariacie w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Głównego Księgowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Myśliborzu”,

-   przesłać pocztą na adres spółki z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Głównego  Księgowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
w Myśliborzu”,

-   na pocztę elektroniczną: sekretariat@pgkim-mysliborz.com

w nieprzekraczalnym terminie do 25.03.2021 r., do godz. 15.00. Decyduje data i godzina wpływu oferty do Spółki. Na kopercie nie umieszcza się danych osobowych kandydata.

 

O terminach rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni w ciągu 1 dnia roboczego po terminie składania ofert.

 

Inne informacje:
1.Oferta złożona po terminie nie podlega rozpatrzeniu,
2.Oferty kandydatów niewyłonionych w trakcie naboru zostaną zwrócone kandydatom
w ciągu 1 miesiąca od dnia opublikowania wyniku naboru.

 

Prezes Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Myśliborzu

/-/  Bogusław Bukowski

al. Papieża Jana Pawła II nr 11
70-415 Szczecin

tel. 91 433 98 32
fax 91 488 19 29


80 1500 1722 1217 2010 4781 0000