Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 w Szczecinie

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: -  Główny Księgowy

Początek zatrudnienia: od zaraz ( dopuszczalna zdalna praca)

Wymiar etatu: 40/40 godzin tygodniowo ( 1 etat)

Do zadań Głównej Księgowej będzie należało wykonywanie następujących obowiązków:

 1. Prowadzenie księgowości i rachunkowości szkoły,
 2. Prowadzenie i kontrola gospodarki finansowej szkoły,
 3. Ewidencja i sporządzanie sprawozdań budżetowych, bilans roczny, plan finansowy jednostki i inne zlecone przez organ prowadzący,
 4. Sporządzanie kalkulacji kosztów oraz sprawozdawczości finansowej,
 5. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi, będącymi w dyspozycji szkoły,
 6. Przestrzeganie zasad i terminowości rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
 7. Przestrzeganie zasad kontroli zarządczej, w tym współtworzenie i monitorowanie procedur wewnętrznych,
 8. Rozliczanie zadań dydaktyczno - wychowawczo – opiekuńczych szkoły finansowanych z budżetu miasta i szkoły,
 9. Rozliczanie podatku od towarów i usług po centralizacji Vat,
 10. Terminowe raportowanie rejestru Vat i deklaracji Vat – 7 do Urzędu Miasta Szczecin,
 11. Ścisła współpraca z Urzędem Miasta Szczecin,
 12. Przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zagubieniem.
 13. Sporządzanie sprawozdań finansowych z wykonanego planu budżetu według wymagań organu prowadzącego i sprawozdań GUS.
 14. Rozliczanie inwentaryzacji
 15. Zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi
 16. Wprowadzanie danych dotyczących spraw finansowych do SIO
 17. Wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które na mocy prawa należą do kompetencji Głównego Księgowego

 

Warunki pracy na danym stanowisku pracy:
Praca siedząca przy komputerze, zmienne tempo pracy, konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji.

Niezbędne wymagania:

Spełnia jedne z poniższych warunków:

- Ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3 letnią praktykę w księgowości,

- ukończona średnia , policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiada co najmniej 6 letnią praktykę w księgowości

-  posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

 1. Znajomość i umiejętność stosowania przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych,
 2. Kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 3. Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. Znajomość przepisów prawa pracy, przepisów dot. ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób fizycznych, prowadzenia ksiąg rachunkowych, znajomość regulacji prawnych odnośnie finansów publicznych i rachunkowości w jednostkach budżetowych, prawa zamówień publicznych, systemu oświaty, Karty Nauczyciela,
 5. Brak przeciwwskazań lekarskich do pracy na ww. stanowisku.

 

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys z opisem dotychczasowej kariery zawodowej (CV),
 2. List motywacyjny,
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, inne kwalifikacje uprawnienia,
 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia, referencje),
 6. Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 7. Oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,
 8. Oświadczenie kandydata o treści: „nie byłem(am) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w  sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 9  w terminie do dnia 10.11.2023 r. lub na adres: Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Dąbrówki 10, 71-826 Szczecin, sp9@miasto.szczecin.pl

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO” wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Podstawową nr 9 w Szczecinie, ul. Dąbrówki 10, 71-826 Szczecin w celu prowadzenia bieżących i przyszłych postępowań rekrutacyjnych przez Szkołę Podstawową nr 9 w Szczecinie, ul. Dąbrówki 10, 71-826 Szczecin.

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 9 w Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Księżnej Dąbrówki 10, 71-826 Szczecin, e-mailowo: sp9@miasto.szczecin.pl.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się e-mailowo: iod@spnt.pl oraz telefonicznie: +48 91 85 22 093.
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze do Szkoły Podstawowej nr 9 w Szczecinie, na podstawie:
 1. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych art. 22 (1) par. 1 Kodeksu Pracy, art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela, art. 13 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 15 ust. 1 / PRZEDSZKOLA)/art. 14 ust. 3 w zw. z art. 15 ust. 2 (SZKOŁY) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe;
 2. w przypadku realizacji uprawnienia wynikającego z wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym - 6 ust. 1 lit. e RODO;
 3. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody;
 4. 6 ust. 1 lit. b RODO - podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  1. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
  2. Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych – w takim wypadku dane będą usuwane po upływie 1 roku.
  3. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  4. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  5. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
  6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.

 

 

Pozostałe oferty z tego samego miasta

al. Papieża Jana Pawła II nr 11
70-415 Szczecin

tel. 914339832


Santander Bank Polska S.A. 80 1500 1722 1217 2010 4781 0000