Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Zmiany w podatku VAT od 1 lipca 2018 r. Podzielona płatność, należyta staranność w transakcjach z kontrahentem, kasy rejestrujące oraz faktury.

Zmiany w podatku VAT od 1 lipca 2018 r. Podzielona płatność, należyta staranność w transakcjach z kontrahentem, kasy rejestrujące oraz faktury.

Miasto:
Szczecin
Typ:
kurs krótki
Tryb:
środa
Opłata:
295,- zł od osoby,
zapisz się

BRAK MIEJSC.

Zapraszamy do zapisow na kurs: Podzielona płatność, kasy on-line oraz pozostałe zmiany w VAT  http://szczecin.skwp.pl/szkolenia/podzielona-platnosc-kasy-on-line-oraz-pozostale-zmiany-w-vat-259  

 

ZMIANY W PODATKU VAT OD LIPCA 2018 R. PODZIELONA PŁATNOŚĆ, NALEŻYTA STARANNOŚĆ W TRANSAKCJACH Z KONTRAHENTEM, KASY REJESTRUJĄCE ORAZ FAKTURY


  

Prowadzący: Pan Michał Krawczyk – specjalista w zakresie podatku VAT z Wrocławia


Termin szkolenia: 13 czerwca 2018 r. (środa)

Oferujemy Państwu wiedzę niezbędną do przygotowania się na zmiany nadchodzące w związku z ogłoszoną ustawą wprowadzającą system "split payment" ("podzielonej płatności") w podatku VAT od lipca 2018 r.

 

Szkolenie ma również na celu przybliżenie zagadnień dotyczących niedawno ogłoszonych innych planowanych zmian w ustawie o VAT, które również mają wejść w życie z dniem 1 lipca 2018 r.

 

"Podzielona płatność " jest kolejnym planowanym sposobem na uszczelnienie systemu podatku VAT. Ostatecznie uchwalono jej wejście w życie od lipca 2018 r. Efekt "split payment" będzie miał wpływ nie tylko na rozliczenia podatkowe, ale również na płynność finansową podatników oraz politykę rachunkowości.

 

W medialnym przekazie Ministerstwo Finansów stara się przekonać, że zastosowanie "split payment" będzie miało charakter dobrowolny. Z projektowanych zmian w przepisach wynika jednak, że rozwiązanie to w praktyce dotknie każdego podatnika VAT, również podatników zwolnionych.

W trakcie szkolenia przedstawimy Państwu szczegółowo projektowane zmiany przepisów ustawy o VAT oraz Prawa Bankowego, które mają regulować to zagadnienie. Ponieważ korzystanie z systemu "split payment" nie do końca nie do końca ma być dobrowolne, warto już teraz rozważyć zalety (korzyści) i wady tego systemu, by przygotować się do planowanych zmian, szczególnie pod kątem zachowania płynności finansowej.

 

W trakcie szkolenia będą omówione także inne planowane zmiany w podatku VAT, które wejdą w życie 1 lipca 2018 r. wraz z przepisami dotyczącymi podzielonej płatności.

Zmiany te są obecnie procedowane i zawarte zostały w projekcie z dnia 13 lutego 2018 r. ustawy o zmianie podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

 

Zmiany dotyczą między innymi zasad uzyskania zwrotu VAT, wykreślenia podatników z rejestru podatników VAT czynnych oraz przywracania statusu podatnika VAT czynnego, wystawiania faktur do paragonów oraz odliczania z takich faktur, wielkości sankcji podatkowych oraz innych zagadnień omawianych w ramach szkolenia.

 

Dodatkowo omówionych zostanie szereg innych zagadnień wymienionych w programie szkolenia oraz poruszonych przez uczestników w trakcie szkolenia.

 

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:


Podzielona płatność  - kolejna metoda uszczelniania systemu VAT

1. Mechanizm podzielonej płatności w ustawie o VAT oraz w Prawie Bankowym od 1 lipca 2018 r.

 • podzielona płatność - definicja i zastosowanie w systemie bankowym
 • dobrowolna czy obowiązkowa - czy podzielona płatność będzie dotyczyć każdego podatnika VAT, w tym zwolnionego?
 • wpływ podzielonej płatności na politykę finansową i księgową firmy
 • korzyści z zastosowania podzielonej płatności - jaką ochronę prawną daje podatnikowi podzielona płatność?

2. Rachunek VAT oraz komunikat przelewu - nowe usługi w systemie bankowym.

 • kto będzie musiał otworzyć rachunek VAT i jak to się robi?
 • "komunikat przelewu" - przelew zdefiniowany w ustawie o VAT - w jaki sposób kontrahent opłacać będzie należności faktury?
 • czy dostawca ma wybór metody płatności od kupującego?
 • czy wszystkie banki będą obsługiwać rachunek VAT?
 • czy inne instytucje niż banki będą prowadzić rachunek VAT?
 • jak rozliczyć transakcję przy zastosowaniu "split payment"?
 • podzielona płatność a faktury korygujące?
 • do kogo należą środki zgromadzone na rachunku VAT - do podatnika, czy do Skarbu Państwa?
 • na co i czy można przeznaczyć środki zgromadzone na rachunku VAT?
 • egzekucja z rachunku VAT - czy środki na rachunku VAT są bezpieczne?
 • jak zasilać i obciążać rachunek VAT?

3. Różne formy rozliczeń a podzielona płatność (rozliczenia w walucie, wzajemne potrącenia, factoring itp.).

 • częściowe opłacenie faktury, brak zapłaty, zapłata w części, a podzielona płatność?
 • podzielona płatność, a podatnicy stosujący "odwrotne obciążenie", "metodę kasową", zwolnienie z VAT i ulgę na złe długi

4. Zmiany w sposobie rozliczeń VAT po wprowadzeniu podzielonej płatności.

 • prawo do odliczenia VAT a podzielona płatność
 • zmiany w terminie zwrotu VAT w związku z podzieloną płatnością
 • możliwość uzyskania skonta za wcześniejszą płatność podatku VAT - nowe rozwiązanie korzystne dla podatników

 

Status sprzedawcy jako podatnika VAT a odliczenie podatku naliczonego

1. Odliczenie podatku w przypadku braku statusu podatnika VAT czynnego przez sprzedawcę.

 • odliczenie przy zakupie od podatnika w trakcie rejestracji jako podatnika VAT czynnego
 • odliczenie przy zakupie od podatnika wykreślonego z rejestru podatników VAT czynnych
 • orzeczenie TSUE C-101 a zmiana podejścia organów podatkowych
 • nowe możliwości sprawdzenia statusu podatników niezarejestrowanych oraz wykreślonych na stronie Ministerstwa Finansów

 

Inne zmiany dotyczące podatku VAT od lipca 2018 r.

1. Modyfikacja przesłanek stosowania zwolnienia dla dostaw budynków, budowli i ich części, poprzez likwidację warunku, że ich zasiedlenie nastąpiło w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu - zmiana ta stanowi realizację wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE) z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie C-208/16 Kozuba Premium Selection Sp. z o.o.

 • pierwsze zasiedlenie a zwolnienia w ustawie o VAT
 • nowa definicja pierwszego zasiedlenia w ustawie o VAT
 • dotychczasowe problemy ze stosowaniem definicji pierwszego zasiedlenia - orzecznictwo oraz interpretacje organów podatkowych
 • czy można stosować nową definicję pierwszego zasiedlenia do przeszłych stanów faktycznych

2. Modyfikacja zasad dotyczących likwidacji spółki cywilnej lub spółki prawa handlowego nieposiadającej osobowości prawnej.

 • nowelizacja przepisów w zakresie spisu z natury
 • nowe zasady zwrotu podatku byłym wspólnikom

3. Dostosowanie przepisów dotyczących transakcji z podmiotami powiązanymi do zmian wprowadzonych w odpowiednich przepisach dotyczących podatków dochodowych.

 • kiedy powiązania między podmiotami mogą mieć wpływ na kwestionowanie przez organy podatkowe podstawy opodatkowania?
 • zmiana limitu udziałów w przypadku powiązań kapitałowych między podmiotami - wpływ na określenie podstawy opodatkowania

4. Doprecyzowanie zapisów dotyczących przesłanek wykreślenia z urzędu z rejestru podatników VAT oraz rejestru podatników VAT UE.

 • doprecyzowanie zasad wykreślenia podatnika VAT czynnego i VAT-UE w przypadku składania deklaracji "zerowych"
 • nowe zasady przywracania statusu podatnika VAT czynnego i VAT-UE w przypadku wykreślenia z powodu nieskładania deklaracji lub składania deklaracji "zerowych"

5. Doprecyzowanie warunków uzyskania zwrotu podatku VAT w 25 dni oraz odmowa zwrotu w przypadku gdy kwota do przeniesienia skutkowałaby nieuzasadnionym wzbogaceniem podatnika.

 • bezwzględna konieczność złożenia określonych dokumentów w celu uzyskania zwrotu podatku VAT w terminie 25 dni
 • kwota do przeniesienia skutkująca nieuzasadnionym wzbogaceniem podatnika w przypadku przerzucenia ciężaru podatku na nabywcę towaru lub usługi na osobę trzecią

6. Obniżenie wysokości dodatkowego zobowiązania podatkowego do 15% w przypadku, gdy podatnik złoży korektę deklaracji podatkowej w trakcie kontroli celno-skarbowej.

 • przypomnienie zasad określania dodatkowego zobowiązania w zakresie podatku VAT
 • kiedy przysługuje obniżenie dodatkowego zobowiązania do 15% na nowych zasadach?

7. Wyłączenie możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego w VAT (do 200 tys. zł rocznego obrotu) przez niektóre grupy podatników.

 • problematyczne zagadnienia dotyczące sprzedaży towarów i usług wyłączających ze stosowania ze zwolnienia podmiotowego do 200 tys. zł
 • dodatkowe zaostrzenia dotyczące wyłączenia zwolnienia przy sprzedaży określonych towarów i usług
 • skutki spóźnionej rejestracji do VAT w interpretacjach organów podatkowych

 

Kasy rejestrujące oraz faktury

1. Zmiana rozporządzenia w sprawie zwolnień z ewidencjonowania przy użyciu kasy rejestrującej.

 • zmiany w zakresie zwolnień z ewidencjonowania sprzedaży kantorowej
 • zmiany w zakresie zwolnień z ewidencjonowania sprzedaży usług finansowych i ubezpieczeniowych

2. Zmiana warunków odliczania kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku zapłaconego za nabyte od rolnika ryczałtowego produkty rolne i usługi rolnicze.

 • uproszczenie dla podatników polegające na zmianie zakresu danych umieszczonych na dokumencie wystawianym przy nabyciu produktów rolnych i usług rolniczych od rolników ryczałtowych (fakturze VAT RR)
 • wprowadzenie możliwości wystawiania i przesyłania faktur RR w formie elektronicznej

3. Nowe zasady wystawiania faktur do paragonów.

 • wystawienie dla nabywcy (podatnika podatku VAT) faktury VAT z tytułu sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej - nowe wymogi
 • skutki dla nabywcy, w przypadku uzyskania faktury niezgodnie z nowymi zasadami
 • czy zmienią się zasady w przypadku wystawiania faktur do paragonów na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej?
 • terminy wprowadzenia "nowych" kas rejestrujących w poszczególnych branżach w latach 2019-2020
 • obowiązek wystawiania faktury w formacie JPK_FA - podstawa tworzenia centralnego rejestru faktur?

 


zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 91 433 98 32

fax. 91 488 19 29

e-mail: biuro@szczecin.skwp.pl

Pracujemy w godz.:
poniedziałek 8:00 - 16:30
wtorek-piątek 8:00 - 16:00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@szczecin.skwp.pl