Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Akcja Edukacyjna - Bilans 2017

Akcja Edukacyjna - Bilans 2017

Miasto:
Szczecin
Data rozpoczęcia:
2018-01-11
Typ:
kurs krótki
Tryb:
czwartek
Opłata:
850,- zł od osoby,
zapisz się

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Oddziału Okręgowego w Szczecinie zaprasza na trzydniowe szkolenie Bilans 2017.

 

Szkolenie adresowane jest do kadry kierowniczej i pracowników pionów finansowo-księgowych sporządzających roczne, jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe, do pracowników i właścicieli biur rachunkowych prowadzących usługowo księgi rachunkowe, do doradców podatkowych, a także do pracowników zarówno dużych jak i małych firm.

 

Szkolenie zaplanowano w następujących dniach:

11.01.2018 r.            Rachunkowość - Maciej Czapiewski z Bydgoszczy

12.01.2018 r.            Podatki dochodowe - Elżbieta Sobańska ze Szczecina

17.01.2018 r.            Podatek VAT - Michał Krawczyk z Wrocławia

 

Cena szkolenia wynosi 850 zł (druga i kolejna osoba z firmy: 760 zł)

 

Jako dodatkowy materiał szkoleniowy proponujemy Państwu Zeszyt Specjalny miesięcznika Rachunkowość w cenie 189 zł za egzemplarz (za dodatkową opłatą).


Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 29 grudnia 2017 r.

 

Tematyka szkolenia:


1. Rachunkowość:

 • podstawy prawne i cel sporządzania sprawozdań finansowych
 • zasady uznawania jednostek za mikro lub małe
 • odpowiedzialność za sprawozdanie finansowe; obowiązki księgowego i kierownika jednostki
 • zasady nadrzędne (w tym założenia kontynuacji działania) zasady (polityka) rachunkowości jednostki (zakres możliwych uproszczeń) istotne przy sporządzaniu sprawozdania finansowego
 • czynności przygotowawcze do sprządzania sprawozdania finansowego
 • inwentaryzacja - zakres, przedmiot, organizacja, rozliczanie różnić z uwzględnieniem Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury z dnia 28.07.2016 r.
 • wycena bieżąca i bilansowa aktywów i pasywów z uwzględnieniem Krajowego Standardu Rachunkowości nr 11 Środki trwałe i Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie zmiany składnika aktywów niepieniężnych na inny składnik aktywów niepieniężnych
 • bilans - zasady prezentacji aktywów i pasywów, z uwzględnieniem bilansu spółki akcyjnej mającej status jednostki mikro, a także bilansu jednostki małej zobligowanej do badania sprawozdania finansowego
 • zasady ustalania wyniku finansowego (w tym zasady ustalania podatku odroczonego oraz jego podziału
 • rachunek zysków i strat - zasady sporządzania i prezentacji, z uwzględnieniem rachunku zysków i strat spółki aukcyjnej mającej status jednostki mikro, a także rachunku zysków i strat jednostki małej zobligowanej do badania sprawozdania finansowego
 • jednostki powiązane i pozostałe jednostki , w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale - identyfikacja i prezentacja w aktywach, pasywach, przychodach i kosztach
 • rachunek przepływów pieniężnych - zasady sporządzania i prezentacji
 • zestawienie zmian w kapitale własnym - zasady sporządzania i prezentacji
 • informacja dodatkowa - wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, z uwzględnieniem informacji dodatkowej dla jednostki małej zobligowanej do badania sprawozdanai finanoswego
 • informacje uzupełniające do bilansu spółki akcyjnej mającej status jednostki mikro
 • sprawozdanie z działalności - podstawy prawne, zakres i zasady sprawozdania, z uwzględnieniem Krajowego Standardu Rachunkowości nr 9; warunki niesporządzania sprawozdania z działalności przez jednostki mikro i małe, rozszerzony obowiązek raportowania danych niefinansowych dla niektórych dużych jednostek
 • wybrane zagadnienia rachunkowości: leasing, różnice kursowe, inwestycje w nieruchomości i aktywa finansowe, kontrakty długoterminowe, zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowe i zdarzenia po dacie bilansu z uwzględnieniem Krajowego Standardu Rachunkowości nr 7
 • zastosowanie Prawa restruktyzacyjnego
 • przygotowanie jednostki do badania sprawozdania finansowego z uwzględnieniem zmian w przepisach od 21 czerwca 2017 r.
 • zatwierdzenie sprawozdania finansowego, składanie do właściwego rejestru, udostępnianie oraz ogłaszanie
 • najczęstsze nieprawidłowości w sprawozdaniu finansowym 

 

2. Podatek VAT:

 • zakres przedmiotowy; kwalifikacja do towaru bądź do usługi; usługi kompleksowe; transakcje łańcuchowe; refakturowanie usług; nieodpłatne dostawy
 • obowiązek podatkowy; zasada ogólna; data dostawy towarów; data wykonania usługi; aktualne orzecznictwo; aktualne interpretacje; wpływ warunków handlowych; zaliczki
 • podstawowe zasady dotyczące ustalania podstawy opodatkowania; podstawa opodatkowania wyrażona w walucie obcej; faktury korygujące a podstawa opodatkowania; bonus pośredni a podstawa opodatkowania
 • podstawowe zasady odliczania podatku naliczonego; odliczanie pełne; odliczanie proporcją; odliczenie preproporcją; moment odliczenia; wyjątki od reguły ogólnej
 • odwrotne obciążenie w obrocie krajowym oraz w obrocie międzynarodowyym; odwrotne obciążenie w usługach budowlanych oraz budowlano-montażowych; interpretacje GUS; korekta podatku naliczonego
 • rejestr podatników VAT czynnych; wpisanie do rejestru; wykreślenie z rejestru; zachowanie należytej staranności a prawo do odliczenia VAT-u naliczonego; zachowanie nalezytej staranności, a prawo do odliczenia VAT-u naliczonego; zachowanie należytej staranności a prawo do stawki 0% w przypadku WDT oraz eksportu towarów
 • zwrot różnicy podatku; zwrot w terminie zwykłym; zwrot w terminie przyspieszonym; kontrole krzyżowe
 • ewidencja VAT; JPK; deklaracje oraz informacje podsumowujące; forma oraz termin. sankcje VAT

 

3. Podatki dochodowe

 • przychody oraz koszty uzyskania przychodów; różnice w ujęciu bilansowym oraz podatkowym
 • świadczenia na rzecz pracowników jako koszty uzyskania przychodów
 • reklama a reprezentacja - kiedy koszty uzyskania przychodów?
 • koszty eksploatacji samochodów osobowych jako koszty uzyskania przychodów
 • wierzytelności jako koszty uzyskania przychodów; wierzytelności przedawnione; wierzytelności umorzone; odpisy aktualizyjące na wierzytelności; wierzytelności odpisane jako nieściągalne; straty z tytułu sprzedaży wierzytelności; uprawdopodobnienie oraz udokumentowanie
 • finansowanie prowadzonej działalności gospodarczej; niedostateczna kapitalizacja oraz metoda alternatywna dla niedostatecznej kapitalizacji
 • amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • różnice kursowe; różnice kursowe bilansowe, a różnice kursowe podatkowe; różnice kursowe na przychodach oraz różnice kursowe na kosztach; różnice kursowe od własnych środków wyrażonych w walucie obcej; różnice kursowe na pożyczkach i kredytach
 • płatność za pomocą rachunku bankowego a konieczność korekty kosztów uzyskania przychodów
 • podatek u źródła; przychody uzyskiwane na terytorium RP; podmiot rzeczywiście uprawniony (beneficial owner)
 • ceny transferowe; limity dokumentacyjne; elementy dokumentacji; nowe obowiązki informacyjne; CIT TP; CIT CbC
 • zysk bilansowy a dochód podatkowy; strata bilansowa a strata podatkowa; dochody wolne od podatku; zaliczki na podatek; zeznania podatkowe; rozliczenia roczne
zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 91 433 98 32

fax. 91 488 19 29

e-mail: biuro@szczecin.skwp.pl

Pracujemy w godz.:
poniedziałek 8:00 - 16:30
wtorek-piątek 8:00 - 16:00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@szczecin.skwp.pl

Newsletter

Aby otrzymywać informacje o nowościach prosimy podać adres e-mail: