Strona główna img Klauzula - zapytanie

Klauzula - zapytanie

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce 
Oddział Okręgowy w Szczecinie
Al. Papieża J.P II 11, 70-415 Szczecin

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Szczecinie w celu odpowiedzi na moje zapytanie, zadane za pomocą formularza internetowego.

KLAUZULA INFORMACYJNA

  1. Administratorem Twoich danych osobowych będzie Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Szczecinie .
  2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie, za pomocą formularza internetowego, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej Rozporządzeniem.
  3. Odbiorcą Twoich danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz podmioty, którym Administrator zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające ). 
  4. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zadałeś pytanie. 
  5. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
  6. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
  7. Podanie przez Ciebie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak odpowiedzi na Twoje pytanie.
  8. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą pddawane profilowaniu.
  9. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.